Tewerkstelling en opleiding

Onder de naam “Dienst Werk en Maatschappelijke Integratie” zet de voormalige “Dienst Tewerkstelling en Opleiding” haar kwalitatieve dienstverlening naar de cliënten, OCMW’s en werkgevers verder.

Door de jaren heen werd de dienst met oorspronkelijk arbeidstrajectbegeleiders, versterkt met de komst van een integratiemedewerker en namen we ook de regierol sociale economie en de organisatie van het wijk-werken op. De naam T&O dekte niet langer de lading. Dienst Werk en Maatschappelijke Integratie, kort W&MI, is een bredere en omvattende naam voor de werking.

Tewerkstelling en Opleiding

T&O biedt arbeidsbegeleiding. Dit kan in beperkte vorm betekenen dat hulp wordt geboden bij het zoeken naar een job. Meestal duurt de weg die moet worden afgelegd iets langer. Er is bijkomende opleiding nodig of er is behoefte aan werkervaring om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De trajectbegeleider biedt samen met de maatschappelijk werker van het OCMW ondersteuning van begin tot einde.

In sommige situaties, wanneer de gerichtheid op tewerkstelling minder duidelijk is, organiseert de dienst T&O nog een voortraject. Er wordt hierbij zowel in groepsactiviteiten als in oriëntatiestages op verschillende werkplekken extra aandacht besteed aan zowel de competenties als aan het jobdoelwit.

Voor wie?

De dienst T&O is er voor OCMW-cliënten voor wie een tewerkstelling nuttig en noodzakelijk is om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Actief op zoek gaan naar werk, is regelmatig een voorwaarde om van het OCMW of andere instanties verdere hulp te verkrijgen.

Een traject op maat

We starten met een kennismakingsgesprek (intake) waarin de mogelijkheden, vaardigheden, wensen en beperkingen in kaart worden gebracht. Dit leidt tot een traject met volgende mogelijkheden:

Opleiding

De opleiding kan bestaan uit een theoretische opleiding, een beroepsopleiding of een bijscholing om zich verder te ontwikkelen.

Werkervaring

Het is niet eenvoudig om onmiddellijk de stap naar een tewerkstelling te zetten, zeker voor iemand die al een tijdje werkzoekende is. Via werkervaring leer je de praktijk kennen. Werkritme, veiligheid, stiptheid, samenwerking met baas en collega's zijn hierin belangrijke werkpunten. Tijdens een periode van één tot twee jaar wordt er al werkende geleerd. In deze periode is er zowel een arbeidscontract als loon.

Reguliere tewerkstelling

Het doel van het traject is een job op de open arbeidsmarkt. Vacatures zoeken en de sollicitatie voorbereiden, gebeurt samen met de trajectbegeleider. Deze informeert de werkgever over de tewerkstellingsmaatregelen. Bij problemen met vervoer of kinderopvang wordt naar een oplossing gezocht. Tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling voorkomt de nazorg eventuele moeilijkheden tussen werknemer en werkgever.

Sociale tewerkstelling

Omwille van persoonlijke situaties is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt soms niet haalbaar. Sociale of beschutte tewerkstelling is dan een mogelijkheid. Een alternatief voor tewerkstelling is arbeidszorg, met een zinvolle daginvulling, aangepast aan het ritme en mogelijkheden.

Voor de inschakelinstraject en het voortraject werkt de Dienst Tewerkstelling en opleiding nauw samen met het Centrum voor Basiseducatie.

Privacyverklaring T&O

Integratie

De dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst ondersteunt de Noord-Limburgse lokale beturen bij de uitwerking/uitvoering van hun integratiebeleid en coördineert regionale acties rond Integratie in partnerschap tussen lokale besturen en andere actoren.

Op de pagina Integratie Info vindt u verdere praktische informatie ove de thema's van het actieplan.

 

E-inclusie

De Intergemeentelijke samenwerking DISV Regio Noord-Limburg en Welzijnsregio Noord-Limburg rollen van 2022 tot 2024 een project uit om het risico op digitale uitsluiting te verkleinen. Uit rondvraag bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de acht Noord-Limburgse gemeenten en OCMW’s bleek dat de digitale noden bij de bevolking groot zijn, zeker bij kwetsbare doelgroepen. Om het regionale project waar te maken, wordt er beroep gedaan op projectmiddelen vanuit de Vlaamse en federale overheid (Digibanken en
E-inclusion for Belgium) voor een totaal budget van € 900 000.


Minstens 30% van de Noord-Limburgse volwassenen heeft een verhoogd risico om digitaal niet mee te zijn. Factoren zoals financiële situatie, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau, leeftijd en mate van geletterdheid spelen hierbij een rol. Sommige burgers hebben geen toegang tot apparatuur, zoals een laptop of pc, of vinden de weg niet naar een openbare pc-ruimte. Bij anderen ontbreekt het vertrouwen en de vaardigheden om met apparatuur en software aan de slag te gaan. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de toegang tot een bankapp, het online aankopen van een busticket of het raadplegen van de digitale loonbrief.

Nochtans kan digitalisering fundamenteel bijdragen aan een kwalitatieve levenssituatie. Daarom worden de Vlaamse en federale projectmiddelen van ‘Digibanken’ en ‘E-inclusion for Belgium’ ingezet om een brede samenwerking op te zetten met verschillende Noord-Limburgse partners, zoals de lokale besturen, OCMW’s, allerhande doelgroepwerkingen, partners uit sociale economie en opleidingsaanbieders. Projectcoördinator Brecht Thijs legt uit: “Met deze projectmiddelen kunnen we diverse doelgroepen bereiken door het oprichten van digipunten. Dit zijn toegankelijke locaties waar inwoners terecht kunnen voor een digitaal probleem, een vorming op maat of een gerichte doorverwijzing. Door een nauwe samenwerking met het OCMW kunnen we ook de toegang tot apparatuur verbeteren. Tot slot zetten we in op een dienstverlening aan huis, het aanbieden van oefenkansen en een aangepast aanbod voor personen met een handicap.” 

 

Projecten

Om in te zetten op specifieke doelgroepen die via de reguliere trajectbegeleiding of werking van de dienst integratie hun weg naar de arbeidsmarkt toch nog moeilijk vinden, tekenen we in op projecten.