Tewerkstelling en opleiding

Onder de naam “Dienst Werk en Maatschappelijke Integratie” zet de voormalige “Dienst Tewerkstelling en Opleiding” haar kwalitatieve dienstverlening naar de cliënten, OCMW’s en werkgevers verder.

Door de jaren heen werd de dienst met oorspronkelijk arbeidstrajectbegeleiders, versterkt met de komst van een integratiemedewerker en namen we ook de regierol sociale economie en de organisatie van het wijk-werken op. De naam T&O dekte niet langer de lading. Dienst Werk en Maatschappelijke Integratie, kort W&MI, is een bredere en omvattende naam voor de werking.

Tewerkstelling en Opleiding

T&O biedt arbeidsbegeleiding. Dit kan in beperkte vorm betekenen dat hulp wordt geboden bij het zoeken naar een job. Meestal duurt de weg die moet worden afgelegd iets langer. Er is bijkomende opleiding nodig of er is behoefte aan werkervaring om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De trajectbegeleider biedt samen met de maatschappelijk werker van het OCMW ondersteuning van begin tot einde.

In sommige situaties, wanneer de gerichtheid op tewerkstelling minder duidelijk is, organiseert de dienst T&O nog een voortraject. Er wordt hierbij zowel in groepsactiviteiten als in oriëntatiestages op verschillende werkplekken extra aandacht besteed aan zowel de competenties als aan het jobdoelwit.

Voor wie?

De dienst T&O is er voor OCMW-cliënten voor wie een tewerkstelling nuttig en noodzakelijk is om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Actief op zoek gaan naar werk, is regelmatig een voorwaarde om van het OCMW of andere instanties verdere hulp te verkrijgen.

Een traject op maat

We starten met een kennismakingsgesprek (intake) waarin de mogelijkheden, vaardigheden, wensen en beperkingen in kaart worden gebracht. Dit leidt tot een traject met volgende mogelijkheden:

Opleiding

De opleiding kan bestaan uit een theoretische opleiding, een beroepsopleiding of een bijscholing om zich verder te ontwikkelen.

Werkervaring

Het is niet eenvoudig om onmiddellijk de stap naar een tewerkstelling te zetten, zeker voor iemand die al een tijdje werkzoekende is. Via werkervaring leer je de praktijk kennen. Werkritme, veiligheid, stiptheid, samenwerking met baas en collega's zijn hierin belangrijke werkpunten. Tijdens een periode van één tot twee jaar wordt er al werkende geleerd. In deze periode is er zowel een arbeidscontract als loon.

Reguliere tewerkstelling

Het doel van het traject is een job op de open arbeidsmarkt. Vacatures zoeken en de sollicitatie voorbereiden, gebeurt samen met de trajectbegeleider. Deze informeert de werkgever over de tewerkstellingsmaatregelen. Bij problemen met vervoer of kinderopvang wordt naar een oplossing gezocht. Tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling voorkomt de nazorg eventuele moeilijkheden tussen werknemer en werkgever.

Sociale tewerkstelling

Omwille van persoonlijke situaties is een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt soms niet haalbaar. Sociale of beschutte tewerkstelling is dan een mogelijkheid. Een alternatief voor tewerkstelling is arbeidszorg, met een zinvolle daginvulling, aangepast aan het ritme en mogelijkheden.

Voor de inschakelinstraject en het voortraject werkt de Dienst Tewerkstelling en opleiding nauw samen met het Centrum voor Basiseducatie.

Privacyverklaring T&O

Integratie

De dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst ondersteunt de Noord-Limburgse lokale beturen bij de uitwerking/uitvoering van hun integratiebeleid en coördineert regionale acties rond Integratie in partnerschap tussen lokale besturen en andere actoren.

Regierol lokaal bestuur

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheid vaak geconfronteerd met heel wat uitdagingen met betrekking tot personen van buitenlandse herkomst. Ze zijn goed geplaatst om hier op maat antwoorden op te geven. Dit vergt wel een geïntegreerde aanpak met betrekking tot o.a. begeleiding naar een woongelegenheid, werk, taal, mobiliteit,…

Daarom werd in oktober 2016 gestart met de dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst voor Noord-Limburg. Deze dienst was het resultaat van een unieke samenwerking met diverse partners, die al eerder startte in 2015.

Actieplan

Een integratiecoördinator stelde samen met de gemeentes een actieplan integratie op, waarin de focus ligt op de vier thema's: taal, wonen, werk en diversiteit.

Aan dit actieplan wordt verder invulling gegeven met duurzame en concrete acties die zowel lokaal als regionaal worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: conversatiegroepen Nederlands, fietsprojecten, voortrajecten rond werk, informatiefiches rond wonen...

Bedoeling is dat op deze manier het bestaande integratie-aanbod binnen de gemeentes beter wordt gestructureerd, verder wordt versterkt en vooral wordt ingebed in een integraal lokaal beleid.

Door samen te werken met zo veel mogelijk partners, willen Welzijnsregio en de aangesloten gemeenten een inclusief integratiebeleid uitwerken, dat door zo veel mogelijk organisaties in Noord-Limburg gedragen wordt.

Download hier het Actieplan Integratie Noord-Limburg

Informatie

Op de pagina Integratie Info vindt u verdere praktische informatie ove de thema's van het actieplan.

Projecten

Om in te zetten op specifieke doelgroepen die via de reguliere trajectbegeleiding of werking van de dienst integratie hun weg naar de arbeidsmarkt toch nog moeilijk vinden, tekenen we in op projecten.