Integratie

De dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst ondersteunt de Noord-Limburgse lokale beturen bij de uitwerking/uitvoering van hun integratiebeleid en coördineert regionale acties rond Integratie in partnerschap tussen lokale besturen en andere actoren.

Regierol lokaal bestuur

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheid vaak geconfronteerd met heel wat uitdagingen met betrekking tot personen van buitenlandse herkomst. Ze zijn goed geplaatst om hier op maat antwoorden op te geven. Dit vergt wel een geïntegreerde aanpak met betrekking tot o.a. begeleiding naar een woongelegenheid, werk, taal, mobiliteit,…

Daarom werd in oktober 2016 gestart met de dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst voor Noord-Limburg. Deze dienst was het resultaat van een unieke samenwerking met diverse partners, die al eerder startte in 2015.

Actieplan

Een integratiecoördinator stelde samen met de gemeentes een actieplan integratie op, waarin de focus ligt op de vier thema's: taal, wonen, werk en diversiteit.

Aan dit actieplan wordt verder invulling gegeven met duurzame en concrete acties die zowel lokaal als regionaal worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: conversatiegroepen Nederlands, fietsprojecten, voortrajecten rond werk, informatiefiches rond wonen...

Bedoeling is dat op deze manier het bestaande integratie-aanbod binnen de gemeentes beter wordt gestructureerd, verder wordt versterkt en vooral wordt ingebed in een integraal lokaal beleid.

Door samen te werken met zo veel mogelijk partners, willen Welzijnsregio en de aangesloten gemeenten een inclusief integratiebeleid uitwerken, dat door zo veel mogelijk organisaties in Noord-Limburg gedragen wordt.

Download hier het Actieplan Integratie Noord-Limburg

Informatie

Op de pagina Integratie Info vindt u verdere praktische informatie ove de thema's van het actieplan.