Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 16 januari 2009.

Bouwen aan meer Welzijn voor de Regio

Naar jaarlijkse gewoonte hield Welzijnsregio Noord-Limburg een  nieuwjaarsontmoeting voor zijn personeelsleden. Afwisselend wordt één van de deelnemende gemeenten aangedaan en begin 2009 was Welzijnsregio te gast in 't Poorthuis te Peer. Voorzitter Willy Mertens had in zijn nieuwjaarsboodschap aandacht voor de plannen voor 2009.

Terugblik 2008

Voorzitter Willy MertensTerugkijkend naar 2008 wees de voorzitter op de snelle groei van de vereniging van de Noord-Limburgse OCMW's, die op het einde van het jaar 133 personeelsleden telde. De samenwerking met de OCMW's werd vastgelegd in de missie en de visie. Welzijnsregio Noord-Limburg stelt zich op als een verlengstuk van de OCMW's. Het motto hierbij is 'regionaal organiseren' en 'lokaal aanbieden'  van de dienstverlening. Het voordeel van de schaalvergroting wordt gecombineerd met de laagdrempeligheid en de cliëntgerichte aanpak van een lokale voorziening.

Deze samenwerking tussen OCMW's en Welzijnsregio uit zich op de verschillende niveau's: bestuur, adviescommissies per dienst en vooral de nabijheid van de medewerkers van Welzijnsregio in de OCMW's. Bovendien vraagt dit een goede communicatie waarvoor deze website werd opgezet, met bovendien het Extranet gedeelte voor OCMW personeelsleden en bestuurders.

Deze specifieke manier van samenwerking werd in 2008 gelauwerd met de Ethias Competence Award, die door het tijdschrift OCMW-Visies werd toegekend aan Welzijnsregio en waarin de samenwerking in Noord-Limburg als toonaangevend werd gesteld in Vlaanderen.

Plannen 2009

Voor 2009 kondigt de voorzitter enkele nieuwe initiatieven aan, die in dit Noord-Limburgs samenwerkingsverband in 2008 overlegd en voorbereid werden. Bovendien levert de schaalvergroting extra financiële middelen op, waardoor de eigen inbreng van de OCMW's beperkt blijft.

Zo kan het aantal gesubsidieerde uren in de Gezinszorg in 2009 verhoogd worden met 9.000. Hierdoor kunnen opnieuw 6 voltijds equivalent verzorgenden aangeworven worden en kunnen vooral een aantal extra gezinnen geholpen worden.

Aan de dienst Gezinszorg wordt in 2009 een karweidienst toegevoegd, die wordt opgestart in het kader van de lokale diensteneconomie. Hierdoor wordt karweihulp geboden aansluitend bij Gezinszorg en het Sociaal Verhuurkantoor. Bovendien schept dit tewerkstellingskansen voor bepaalde doelgroepwerknemers, een opdracht die aansluiting vindt bij de dienst Tewerkstelling en Opleiding.

Nieuw in 2009 wordt de dienst Opvoedingswinkel, die in 2009 in elke gemeente opvoedingsondersteuning zal aanbieden.

Het Sociaal Verhuurkantoor zal eveneens uitbreiding nemen. Er is de klassieke activiteit van huren en verhuren van woningen waarvoor eind 2008 een bestand van 140 woningen beschikbaar was. Dit kan in 2009 nog stijgen tot 150 woningen, maar men wil het volgend jaar toch vooral oog hebben voor het aspect huurbegeleiding en voor de geboden kwaliteit in het woningenaanbod.

Voorts zullen in de VZW Sociaal Verhuurkantoor de medewerkers worden tewerkgesteld die het Intergemeentelijk project 'Wonen in Noord-Limburg' zal inzetten voor het ondersteunen van de gemeenten in de uitwerking en uitvoering van hun gemeentelijk woonbeleid.

25 jaar dienst: Linda Van de Weyer, Monique Verachten en Nicole OyenNaast een veelvoud aan dienstverlening die door al deze projecten  geboden wordt, betekent dit ook een economische meerwaarde voor de streek. Deze uit zich in een extra tewerkstelling van 12 VTE personeelsleden. Dit is een niet onbelangrijk gegeven in een tijd van crisis en inkrimping van werkgelegenheid.

En een bloemetje...

De voorzitter dankte de personeelsleden voor hun inzet om de opdracht van Welzijnsregio waar te maken. In een dienstverlenende organisatie is de kwaliteit van de geboden dienst door elke individuele medewerker de graadmeter voor het succes.

Aansluitend bij dit dankwoord werden drie verzorgenden van de dienst gezinszorg in de bloemetjes gezet. Linda Van de Weyer, Monique Verachten en Nicole Oyen zijn 25 jaar in dienst van OCMW of Welzijnsregio.

Afscheid van bestuurders Jos Grobben en François TimmermansTenslotte werd op de nieuwjaarsreceptie afscheid genomen van twee bestuursleden. Jos Grobben eindigt zijn mandaat als OCMW-voorzitter in Overpelt en François Timmermans als OCMW-voorzitter in Lommel. Hierdoor eindigt ook hun vertegenwoordiging in Welzijnsregio Noord-Limburg. Dominiek Vanendert volgt op in Overpelt en Jean Lavreysen in Lommel.