Doelstelling

“Welzijnsregio Noord-Limburg wil de welzijnszorg in de regio optimaliseren door vanuit een intergemeentelijke structuur diensten in te richten en te beheren namens de OCMW's, daar waar een gezamenlijke organisatie een toegevoegde waarde biedt.”

De doelstellingen van de vereniging:

  • overlegorgaan zijn tussen en van de OCMW's;
  • gemeenschappelijke projecten en diensten organiseren;
  • deze diensten zo dicht mogelijk bij de gebruiker aanbieden;
  • ondersteunen bij studie en vormingsactiviteiten van OCMW's.

Voorop in de missie staat de wijze van samenwerken met de partner-OCMW’s, waarin de specialistische inzet vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg aanvullend moet gezien worden op de OCMW-hulpverlening. Dit uit zich in de dienstverlening die middels de diensten van Welzijnsregio wordt aangeboden aan de cliënt en in de ondersteuning van het OCMW-personeel dat voor specifieke deskundigheid beroep kan doen op het personeel van Welzijnsregio Noord-Limburg.

“Regionaal organiseren maar lokaal aanbieden” is het motto, waarbij het voordeel van de schaalgrootte wordt gehanteerd, maar tegelijkertijd respect blijft opgebracht voor de cliëntgerichte aanpak van de lokale voorziening die het OCMW is.