Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 november 2008.

Oprichting nieuwe dienst Opvoedingswinkel

Op een bijzondere algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg in Meeuwen-Gruitrode werd de nieuwe dienst "Opvoedingswinkel" voorgesteld. Deze nieuwe dienst komt er nadat uit een Noord-Limburgse evaluatie van de lokale sociale beleidsplannen bleek dat er een behoefte is aan opvoedingsondersteuning bij onze gezinnen.

Klemtoon in het aanbod zal liggen op licht pedagogisch advies, dat op een regelmatige en laagdrempelige wijze zal aangeboden worden in de verschillende gemeenten. Het aanbod zal worden gerealiseerd vanaf begin 2009.

Regionaal organiseren, lokaal aanbieden

Wendy BosmansHet was gezinsschepen Wendy Bosmans van Meeuwen-Gruitrode die de nieuwe dienst situeerde in het welzijnsaanbod van de Noord-Limburgse gemeenten en OCMW's. "Iedereen heeft wel eens hulp nodig bij de opvoeding van de kinderen" schetste zij de vraag, zoals die uit de lokale sociale beleidsplannen naar voor kwam. Maar dat kleinere gemeenten hiervoor een aanbod kunnen realiseren is niet zo evident. Noord-Limburgse samenwerking biedt hier evenwel een oplossing en binnen de structuur van OCMW-vereniging Welzijnsregio kan vanaf 2009 pedagogisch consult worden geboden in elke gemeente.

Regionaal organiseren en lokaal aanbieden, sluit aan bij de filosofie die Welzijnsregio in de samenwerking met de OCMW's ook voor de andere diensten hanteert. Zo worden regionaal twee pedagogisch consulenten aangeworven die in elk van de deelnemende gemeenten een wekelijks consult houden, vrij toegankelijk voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Daarnaast zal er regionaal en lokaal ruimte zijn voor het uitbouwen van een breed netwerk. Dit zal de instroom bevorderen door personen met vragen gemakkelijk de weg naar het opvoedingsconsult te doen vinden. Tegelijkertijd zal dit gerichte doorverwijzing naar hulpverlening mogelijk maken indien deze nodig is.

De talrijke aanwezigheid van personen actief in diensten en organisaties uit welzijn, gezondheid, onderwijs, jeugdwerk, opvang en gezin...  vormt het levendige bewijs dat hiervoor terdege belangstelling en engagement is in onze regio. En voor dit stukje Welzijnsregio zal ook OCMW Bree intekenen.

Licht pedagogisch advies

Vanuit zijn jarenlange praktijk als consulent in de Opvoedingswinkel van Genk weet Marc Janssens het publiek duidelijk te maken wat "pedagogisch advies" inhoudt. "Pedagogisch adviseren is een makkelijk toegankelijke vorm van kortdurende individuele ondersteuning van ouders bij lichte opvoedingsproblemen. Het consult wordt gegeven op vraag van de ouder door een pedagogisch geschoolde beroepskracht. Dit zal op de eerste plaats het zelfvertrouwen en de draagkracht van de ouders versterken en verder risico's op ernstiger opvoedingsproblemen voorkomen of verminderen".

Noodzakelijke randvoorwaarden voor het welslagen van deze dienstverlening zijn een goede omkadering door een ruim netwerk, een duidelijke communicatie en bekendmaking, een laagdrempelige locatie en aandacht voor reflexie en evaluatie.

De OCMW-raadsleden uit Noord-Limburg, zijnde de leden van de algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg, stemmen ter vergadering in met de oprichting van deze nieuwe dienst. De nodige beslissingen hiervoor zijn trouwens reeds eerder genomen in alle gemeente- en OCMW-raden. Het zijn ook de lokale besturen die instaan voor de werkingsmiddelen, want Vlaamse subsidies zijn er nog enkel voor de centrumsteden. Wel biedt Vlaanderen deskundigheidsbevordering aan via het regionaal preventieteam van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Provinciale steun

Erika ThijsGedeputeerde voor Welzijn Erika Thijs komt persoonlijk haar sympathie betuigen  voor dit Noord-Limburgs initiatief. Zij doopt het meteen als pilootproject en stelt het als voorbeeld voor de andere Limburgse regio's. De provincie zal via het Limburgs Steunpunt Opvoedingsondersteuning kennis en deskundigheid aanreiken. Voorts beloofde de gedeputeerde een startsubsidie gedurende 4 jaren om het project van de grond te krijgen.

Een goede voorzet voor de afsluitende tussenkomst van plaatselijk burgemeester Lode Ceyssens. Hij dankte de collega's gemeentebesturen voor de spontane samenwerkingsreflex die de organisatie van dit soort initiatieven voor Noord-Limburg mogelijk maakt. Samen met het project "Wonen in Noord-Limburg" is dit in enkele maanden tijd het tweede project waarin gemeenten en OCMW's mekaar regionaal vinden. Tot slot wenste hij de initiatiefnemers van de Opvoedingswinkel veel succes toe.

Naar: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be