Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 januari 2018.

Duurtijd Welzijnsregio verlengd tot 2035

OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg is in 2000 opgericht met een duurtijd van 20 jaar. Er moest dus wel stilaan aan verlenging worden gedacht.

Met 2018 als verkiezingsjaar en 2019 als eerste jaar van integratie van OCMW en gemeente was er het voorbije jaar overeengekomen om deze verlenging al in 2017 te beslissen. Dit om de lokale integratie van OCMW en gemeente ook intergemeentelijk te kunnen doortrekken.

In die zin sluit de verlenging van Welzijnsregio als OCMW-vereniging aan bij de oprichting van de intergemeentelijke samenwerking 'Regio Noord-Limburg'.

Goede ervaring Welzijnsregio

Welzijnsregio organiseert al meer dan 15 jaar een aantal gezamenlijke diensten bij de OCMW's, zoals de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de rechtshulp, de schuldbemiddeling, de dienst tewerkstelling en opleiding, de dienst wonen, het sociaal verhuurkantoor, de integratie van personen van buitenlandse herkomst, de dienst informatieveiligheid.

Met deze diensten wordt de meer specialistische invulling van het welzijnswerk, waarvoor de individuele OCMW's vaak te klein zijn, regionaal opgenomen. Maar de dienst zelf wordt lokaal in tandem met de eigen sociale dienst van het OCMW aangeboden.

Deze wijze van samenwerking tussen de OCMW's wordt algemeen als uiterst positief ervaren, zodat een voortzetting niet ter discussie staat. Ook de gemeenten zien potentieel in deze gezamenlijke aanpak en in het verlengde van de lokale integratie gemeente en OCMW willen ze deze ook intergemeentelijk doortrekken. Het liefst binnen één organisatie, maar omdat dit decretaal nog niet mogelijk is, wordt gekozen voor twee spiegelverenigingen die zoveel als mogelijk als eenheid werken.

Welzijnsregio Noord-Limburg en Regio Noord-Limburg

Wat de intergemeentelijke samenwerking betreft werd op 22 december 2017 een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht met de negen Noord-Limburgse gemeenten en hun OCMW's als stichtende leden. Zie hierover het nieuwsbericht: 'Een broertje voor Welzijnsregio, gemeenten gaan samenwerken als Regio Noord-Limburg'.

Nadat hierover in alle OCMW-raden en gemeenteraden eind 2017 al de nodige beslissingen werden genomen, werd aansluitend op 9 januari 2018 de buitengewone algemene vergadering van Welzijnsregio samengeroepen. Op de agenda stond naast de verlenging van de duurtijd ook de aanpassing van de statuten. Dit laatste vooral om ook de gemeenten toe te laten om lid te worden van de OCMW-vereniging. Wat de duurtijd betreft werd deze voor de OCMW-vereniging gelijkgesteld met deze van de maximale duurtijd voor de intergemeentelijke samenwerking, namelijk 18 jaar, dus tot eind 2035.

Met deze parallelle organisatie van zowel de OCMW-vereniging als de intergemeentelijke samenwerking staat dus de totaliteit van de twee spiegelorganisaties klaar om regionaal bij te springen in de versterking van de nieuwe Noord-Limburgse lokale besturen wanneer deze vanaf 2019 voor een nieuwe legislatuur aantreden.