Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 30 september 2014.

Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp. De foto en het kader

Veel geïnteresseerd volk op de vergadering van het Regionaal Welzijnsoverleg vandaag.

Voorzitter Leon Houben kondigt de regisseurs van dienst aan: Ingeborg Verghote van CLB Noord-Limburg en Sigrid Bielen van Dagcentrum de Teuten. Samen met Diane Gielen van Platform Noord-Limburg hebben ze het aanbod verzameld van de Noord-Limburgse Jeugdhulp.

Vandaag komen de diensten in de rechtstreeks toegankelijke hulp aan bod. Op 16 december volgt de presentatie van de niet rechtstreeks toegankelijke. Als alle presentaties achter de rug zijn wordt het aanbod in infofiches gegoten.

Integrale Jeugdhulp als kader

Ingeborg Verghote brengt nog even doelstelling en werkwijze van de Integrale Jeugdhulp in beeld. Centraal staat de eigen kracht van de jongere en het gezin die doorheen alle stappen in de hulpverlening betrokken worden. De hulpverlening moet vlot toegankelijk zijn met een aaneensluitend aanbod opgebouwd in modules. Zo kan hulp op maat geboden. Indien nodig is er het gepast omgaan met verontrusting.

In het rechtstreeks toegankelijke aanbod is er de brede instap met een hele reeks modules die worden georganiseerd door de geëigende sectoren in de jeugdhulp zoals Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Centrum Algemeen Welzijnswerk met het JAC . Voor probleemgebonden hulp naar aanleiding van specifieke vragen of doelgroepen kan men terecht bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Maar ook andere sectoren zijn in deze brede instap werkzaam zoals de OCMW's, de huisartsen, de ziekenhuizen, het CAD...

Is er meer intensieve jeugdhulp nodig dan is er voor het gebruik van de niet rechtstreeks toegankelijke diensten een ticket nodig dat wordt afgeleverd door de Intersectorale Toegangspoort. De aanvraag hiervoor kan worden ingeleid door iedere hulpverlener maar specifiek binnen de sector zijn er de multidisciplinaire teams die opnieuw zijn terug te vinden bij CLB, CAW of Kind en Gezin.

Voorts is er het derde luik van integrale jeugdhulp dat zich afspeelt tegen de achtergrond van verontrusting. Hiervan is sprake als de minderjarige in een problematische leefsituatie verkeert. Dit is de verantwoordelijkheid van elke individuele hulpverlener die dit op de eerste plaats bespreekbaar maakt met de jongere en de ouders. In een tweede stap wordt het eigen team ingeschakeld, kunnen andere hulpverleners worden bijgeroepen of kan consult ingewonnen bij de gemandateerde voorzieningen, met name het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Indien blijvende ongerustheid en weinig medewerking kan een aanmelding gedaan bij een gemandateerde voorziening die dan verder actie neemt. In geval van ernstig, gewichtig en reëel gevaar kan er rechtstreeks melding gemaakt bij het Parket en komen we in de gerechtelijke Jeugdhulp.

Dienstverlening in de kijker

Nadat het plaatje van de Integrale Jeugdhulp is geschetst als inleiding, komen de verschillende diensten die in Noord-Limburg werkzaam zijn aan bod.

De CKG's de Hummeltjes en de Stap hebben een hele reeks van modules in de sfeer training en begeleiding en dit zowel in groep als individueel.

De werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding wordt toegelicht. Zowel het aanbod van individuele trajecten in het kader van leerlingenbegeleiding komt aan bod als de rol die het CLB heeft als Multidisciplinair team. Hetzelfde voor de JAC-werking als onderdeel van het Centrum voor algemeen Welzijnswerk.

Kind en Gezin schetst zijn werking vanuit het regioteam dat actief is in Noord-Limburg met het aanbod rond preventieve gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening en opvoedingsondersteuning gericht op kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarnaast kan ook op Kind en Gezin beroep worden gedaan als MDT voor het aanmeldingsdossier. Al deze diensten hebben uiteraard ook een beleid in het omgaan met verontrusting.

Tenslotte brachten de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg hun gespecialiseerd aanbod in beeld voor de doelgroep van kinderen en jongeren met een vermoeden van kinderpsychiatrische problemen of ernstige psychologische moeilijkheden.

Rol van de OCMW's

De OCMW's hebben niet direct een rol toebedeeld gekregen vawege de decreetmakers Integrale Jeugdhulp. Zij worden op de lijn gezet van het hulpverleningsaanbod in de brede toegang, maar hebben geen specifieke rol in de aanmelding. Nochtans zijn er wel wat situaties waar het vastloopt en het OCMW de enige hulpverleningsdienst is. Dit geldt zeker voor restgroepen zoals niet begeleide minderjarige vreemdelingen of kinderen onder 6 jaar die niet naar school gaan. Ook zijn er begeleidingssituaties waarbij omwille van de context het OCMW best de aanmelding doet.

Naar aanleiding van het decreet Integrale Jeugdhulp hebben de diensthoofden sociale dienst samengezeten om gezamenlijk de positie van de OCMW’s in Noord-Limburg in deze te bepalen. In plaats van zelf aanmelding te doen zien ze meer heil in samenwerking met de geëigende diensten. De OCMW’ s kunnen dan hun aandeel in het traject inbrengen met de hun specifieke instrumenten zoals het sociaal onderzoek, het onderzoek inzake de rechten op financiële ondersteuning en de organisatie van een lokaal cliëntoverleg.

Een oproep tot samenwerking waarop een spontaan positief antwoord kwam van de aanwezige diensten.

Meteen de afronding van geslaagd deel 1 van de kennismakingsronde van het Regionaal Welzijnsoverleg met het dienstenaanbod in de jeugdhulpverlening. Deel 2 volgt op 16 december met de voorstelling van de niet rechtstreeks toegankelijke diensten. Wie hiervoor nog een uitnodiging wenst te krijgen kan contact nemen met secretariaat@noordlimburg.be..

Zie ook: Decreet Integrale Jeugdhulp. Met vereende kracht samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen