Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 september 2014.

Woonbegeleiding voor kwetsbare huurders. Een gedeelde zorg

De woonproblemen van kwetsbare huurders zijn ons alom bekend: huurachterstallen, gebrekkige woonhygiëne, overlast, dreigende uithuiszettingen ...

Hierbij is het niet altijd duidelijk welke dienst welke taken op zich neemt in de remediëring en preventie van deze problemen en de ondersteuning van deze doelgroep. Dit zowel in de sociale huisvesting als op de private huurmarkt.

Willen deze acties trouwens leiden tot een duurzaam resultaat, dan vraagt dit op de eerste plaats een geïntegreerde aanpak van wonen en welzijn. Lokale besturen zijn andermaal best geplaatst om dergelijk samenhangend beleid op de sporen te krijgen.

Kwetsbaar

Een snelle analyse van de nieuwe huurdersdossiers bij SVK leert dat 25% van de huurders jonger is dan 25 jaar. De helft van de huurders komt uit een vorm van dakloosheid, waarvan 50% uit een verblijf in een instelling: jeugd, geestelijke gezondheid, crisisopvang. Drie kwart van de huurders moet het doen met een vervangingsinkomen. Al deze indicatoren geven aan hoe kwetsbaar deze huurders zijn, maar ook dat een oplossing niet enkel mag verwacht worden van de huurbegeleiding.

Dit betreft trouwens niet enkel de sociale huurders bij SVK of huisvestingsmaatschappij, maar ook huurders op de private huurmarkt zoals blijkt uit herhaalde signalen van OCMW’s en gemeenten.

Vanuit het SVK en Welzijnsregio willen we hierop inspelen en willen we samen met de OCMW’s nagaan welke afspraken we beleidsmatig kunnen maken met elkaar en met andere diensten uit het woon- en welzijnslandschap met het oog op betere woonoplossingen voor kwetsbare groepen.

Toereikende woonsituatie

Op basis van de Wooncirkel (Stuurgroep Thuisloosheid, 2011) kunnen we drie punten onderscheiden waarrond we de samenwerking kunnen organiseren.

  • Mensen die in ontoereikende woonsituaties leven toeleiden naar een toereikende woonsituatie.
  • Het behoud van een toereikende woonsituatie waarborgen door waar nodig ondersteuning en woonbegeleiding te bieden.
  • En tenslotte trachten te voorkomen dat mensen een toereikende woonsituatie verliezen.

Bij elke stap spelen verschillende woon- en welzijnspartners een rol.

Gezamenlijke aanpak

We willen daarom nagaan welke taken de verschillende woon- en welzijnsdiensten op zich nemen in het kader van woonbegeleiding. Welke de mogelijkheden van het woonnetwerk zijn en hoe de huidige samenwerking verloopt. In functie hiervan zullen volgende diensten bevraagd worden: OCMW, ambulante diensten van CAW, VAPH en GGZ, crisisopvang, psychiatrische instellingen, gevangenis, bijzondere jeugdzorg, SHM’s, andere SVK’s, beschut wonen, politie, gezinszorg, juridische dienst, schuldbemiddeling, opbouwwerk, vrijwilligersorganisaties, WIN, gemeentelijke dienst wonen...

Op basis van de resultaten kunnen we suggesties doen tot verbetering en aanvulling van de samenwerking. In een volgende fase van het project, die in januari 2015 van start gaat, zal er dan een gezamenlijke strategie rond woonbegeleiding uitgewerkt worden en verder in toepassing gebracht.

Voor meer info kan je terecht bij Liesbeth Nieuwets, huurbegeleider bij het SVK, die dit project coördineert.