Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 4 juli 2013.

Sociaal Huis Overpelt kiest de vlucht vooruit

Het Overpeltse Sociaal Huis gaat de zogenaamde ‘onderbescherming’ aanpakken. Bij onderbescherming kennen de mensen niet al hun rechten, noch financieel, noch op het vlak van dienstverlening, met dikwijls armoede en sociale uitsluiting als gevolg. Zogenaamd ‘proactief handelen’ moet daar een antwoord op bieden. Het is de dienstverlener die stappen zet om ervoor te zorgen dat ieder die recht heeft op zijn diensten, deze rechten ook ontvangt. Het werkt dus preventief, waardoor problemen niet hoeven te ontsporen, zegt OCMW-voorzitter Dominiek Vanendert.

Proactief Handelen in dialoog

Overpelt is één van de 18 gemeenten die in september 2012 startten met het Vlaamse pilootproject ‘onderbescherming en proactief handelen’. Eén van de voorwaarden is dat de doelgroep (onderbeschermden) en het lokale welzijnswerk erbij worden betrokken. Hiervoor werd een dialooggroep samengesteld. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) begeleidt het proces wetenschappelijk. Opbouwwerk RIMO Limburg werd als partner ingeschakeld. In december 2014 moet er een werkbaar kader klaar liggen voor alle OCMW’s.

De eigen dienstverlening onder een vergrootglas

Het HIVA ontwikkelde een rechtencirkel die een beeld geeft over de stappen in een proces van hulpverlening. Een 10-tal doelgroepleden en de maatschappelijk werkers van het Overpeltse Sociaal Huis screenden de eigen werking aan de hand hiervan. Het bleek dat de werking goed scoort wanneer de hulpvrager de stap naar het Sociaal Huis gezet heeft. Bij proactief handelen wordt nu gefocust op de voorafgaande stappen: bekendheid van de dienstverlening verhogen, drempels wegnemen, mensen in armoede opsporen en aanspreken.

Op weg naar een actieplan

Met dit voor ogen stelden de doelgroepleden en de welzijnspartners een uitvoerig actieplan op in dialoog met het Sociaal Huis. Hierin staan concrete verbeteracties voor een meer proactieve werking. Prioritaire acties zijn o.a. de opstart van een ontmoetingsplaats voor mensen met een beperkt budget, het ontwikkelen van een folder en website, netwerking met maatschappelijke sleutelfiguren en een draaiboek voor kwalitatieve begeleiding van cliënten. Overpelt gaat resoluut voor een laagdrempelige dienstverlening, dicht bij de mensen. Het Sociaal Huis is immers geen synoniem voor financiële hulp, het is zoveel meer dan dat.

Naar het actieplan