Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 20 maart 2013.

Welzijnsoverleg ontving gedeputeerde Frank Smeets

Op de vergadering van het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg kwam Welzijns-gedeputeerde Frank Smeets kennismaken. Hij herinnerde zich de periode van 25 jaar geleden als jonge burgemeester van Neerpelt en voorzitter van het Streekplatform. Het is in deze voedingsbodem van Noord-Limburgse samenwerking dat het Welzijnsoverleg tot stand is gekomen en nog steeds actief is. Het blijft op dit vlak een voorbeeld in Limburg en de gedeputeerde zou wat graag ook in de andere regio's de regionale samenwerkingsverbanden nieuw leven in blazen. Netwerkvorming blijft immers één van de voorname taken van het provinciale welzijnsbeleid.

Andere agendapunten op deze druk bijgewoonde vergadering van het Welzijnsoverleg waren een voorstelling van het eengemaakte CAW Limburg en de doorstart van de Opvoedingswinkel Noord-Limburg.

Provinciale Welzijnsopdrachten

In het verlengde van de interne staatshervorming worden de provincies vooral belast met de zogenaamde grondgebonden materies: ruimtelijke ordening, milieu, bos en natuur, verkeer en water… In aanvang was er voor de persoonsgebonden thema's zoals welzijn, gezondheidszorg, onderwijs... nog weinig ruimte voor het provinciebestuur, maar na onderhandeling met de Vlaamse regering wordt nu in een nieuw ontwerp van decreet toch weer wat ruimte gelaten. Vooral in Limburg, met op dit vlak een lange traditie van provinciale organisatie, is dit belangrijk zegt Frank Smeets. Het nieuwe decreet laat voor het provinciale welzijnsbeleid volgende opdrachten:

  • De sociale kaart samenstellen en onderhouden;
  • De cijferkorf samenstellen als basis voor de sociale planning;
  • Instaan voor netwerkvorming zowel sectoraal als intersectoraal;
  • Een impulsbeleid voeren: met impulssubsidies, faciliteren van het zorgaanbod, het stimuleren van de vermaatschappelijking van de zorg, het ondersteunen van lokale besturen…

Het provinciebestuur heeft op deze terreinen veel expertise verzameld die ten dienste wordt gesteld van lokale besturen en het brede welzijnsveld. Op deze manier is er ook een volwaardig ondersteuningsaanbod naar kleinere gemeenten in landelijke gebieden, waar dit normalerwijze eerder is weggelegd voor de centrumsteden.

1 CAW Limburg

Na het samengaan van de CAW's Sonar en 't Verschil op 1 januari 2013 houdt Limburg nog één CAW over. Algemeen directeur Guy Vanderstraeten stelt het dienstenaanbod voor in deze eengemaakte werking. Hiermee is het CAW aanwezig op 26 locaties in Limburg. Bedoeling is om vanuit deze fusie het dienstenaanbod evenwaardig te gaan spreiden over gans de provincie. Hij pleit ervoor dat dit lokaal en regionaal kan in overleg en afstemming met de andere dienstverlening. Concrete aanknopingspunten zullen ongetwijfeld liggen in de crisisopvang, de schuldhulpverlening en in de woonbegeleiding.

Aansluitend bij deze CAW-presentatie stelde Peter Byvoet de JAC-werking voor, zoals die in Lommel is uitgebouwd.

Opvoedingswinkel Noord-Limburg

Op de vergadering van het Welzijnsoverleg van september 2012 was er veel onbegrip voor het feit dat de Opvoedingswinkel in Noord-Limburg werd stopgezet. Intussen hebben de CKG's 'De Hummeltjes' en 'De Stap' in overleg met de lokale besturen de winkel overgenomen. Sedert midden februari is Hanne Claessens de nieuwe consulent en om deze reden komt zij zichzelf en de opvoedingswinkel voorstellen. Het blijft nog een bescheiden opstart omwille van de beperkte financiële middelen. Maar het provinciebestuur wil de regionale samenwerkingsverbanden handhaven en voorziet hiervoor een subsidie. Hierin wordt de verwachting gelegd dat ook de lokale besturen in het kader van preventieve gezinsondersteuning een engagement opnemen. Zie: 'Opvoedingswinkel maakt een nieuwe start'.

In een laatste agendapunt wordt de studiedag van 22 november geëvalueerd: ‘Wegwijs in Welzijn – De vermaatschappelijking van de zorg’. Uit de deelnemersenquête bleek grote tevredenheid over zowel inhoud als organisatie van deze studie- en ontmoetingsdag van het Regionaal Welzijnsvoverleg. Zeker het nieuwe gegeven van de welzijnsbeurs werd zeer gesmaakt, met hierbij de aanbeveling om er wat meer tijd voor te voorzien.