Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 februari 2011.

Limburgse OCMW-voorzitters maken kennis met Welzijnsregio

Het Limburgse Steunpunt voor OCMW's, onder auspiciën van het Limburgse provinciebestuur, wil versterkend en inspirerend werken naar de OCMW's.

Een delegatie van de LSO-werkgroep 'OCMW-voorzitters' bracht een kennismakingsbezoek aan Welzijnsregio Noord-Limburg. De ontmoeting ging door in het prachtige decor van het het Lommelse Glascentrum.

LSO voorzitter Guido Vandenbrouck opende de vergadering met de analyse dat de OCMW's met een groeiende hulpverleningsvraag worden geconfronteerd. De aanpak hiervan wordt complexer, vereist maatwerk en bijgevolg de inzet van deskundig personeel. Daarnaast beseffen de lokale besturen maar al te goed de budgettaire grenzen waarbinnen zij moeten werken. Om toch  een kwaliteitsvol aanbod te kunnen brengen is bovengemeentelijke samenwerking een mogelijke oplossing.

Welzijnsregio Noord-Limburg, het samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse OCMW's, is op dit vlak een toonaangevend voorbeeld. Het is om deze reden dat een toelichting over de werking van Welzijnsregio op de LSO-agenda werd gezet.

Welzijnsregio als OCMW-plus

In zijn toelichting over de organisatie en werking van de vereniging, ging directeur Guido Vrolix uit van het door Welzijnsregio gehanteerde principe: 'Regionaal organiseren, lokaal aanbieden'. Datgene wat de OCMW's samen willen doen wordt samengebracht in Welzijnsregio. Hierdoor wordt het voordeel van de schaalvergroting ervaren: efficiënter organisatie, beschikbaarheid van personeel, bijkomende subsidies...

Tegelijkertijd blijft het aanbod lokaal bij het OCMW met begeleiding door de maatschappelijk werker ter plaatse. Waar deze de specifieke diensten van Welzijnsregio nodig heeft, worden deze ingeschakeld: gezinszorg, rechtshulp, schuldbemiddeling, tewerkstelling en opleiding, opvoedingswinkel, sociaal verhuurkantoor en de logistieke dienst informatieveiligheid. Alles complementair op de dienstverlening van het lokale OCMW, dat hierdoor wel het hele pakket zelf in huis heeft.

Ook bestuurlijk en organisatorisch is deze integrale werking ingebakken, met lokale aanwezigheid van de medewerkers van Welzijnsregio in de OCMW's, de adviescommissies per dienst, het overleg met de diensthoofden en de gezamenlijke vormingen.

In de nabespreking werd de klemtoon gelegd op de traditie van samenwerking die sterk aanwezig is bij de Noord-Limburgse OCMW's en gemeenten, waardoor in groot vertrouwen en op basis van solidariteit en engagement wordt samengewerkt.

Inspiratie

Dat als locatie voor deze ontmoeting werd gekozen voor het Lommelse toeristenbureau, annex Bezoekerscentrum voor de Limburgse Kempen en Glascentrum, was meer dan toeval.

De arme Kempische zandgrond noopte in het verre verleden tot veel inventiviteit, volharding en solidariteit om te overleven. Maar het wereldvermaarde Lommelzand is ook de edele grondstof voor vele glastoepasingen. Bovendien kan je met dit glas heel creatief en kunstig omgaan, zoals uit de rondleiding in het glascentrum bleek. De futuristische glazen kegel die hoog boven het Marktplein uittoornt, staat symbool voor  deze dynamiek.

LSO voorzitter Vandenbrouck sprak bij de afsluiting dan ook de wens uit dat deze boeiende ontmoeting de grondslag mag zijn voor veel inspiratie bij de Limburgse OCMW's.