Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 september 2008.

Jaarverslag 2007 OCMW Hechtel-Eksel

De rekening en het jaarverslag 2007 geven in cijfers weer waar het OCMW aandacht en financiële middelen aan besteed heeft. Het wordt steeds belangrijker dat het OCMW aandacht heeft voor de brede sociale context van de hulpvrager. De uitdaging is een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de probleemsituatie, stelt voorzitter Tony Baselet in het voorwoord van het jaarverslag 2007.

De cijfers van 2007 leren ons dat:

  • De hulpvraag zich vooral op financieel vlak situeert. Maar dat er naast deze vragen ook de problemen van betaalbaar wonen, opvoeding, aan bod komen. De initiatieven rond “wonen in Noord-Limburg” en “opvoedingsondersteuning” moeten ondersteunend en aanvullend werken.
  • Voor de thuisdiensten blijft het een uitdaging om de hulpverlening zo gericht mogelijk aan te bieden. De vraag blijft stijgen, het aanbod is beperkt. Het aanwerven van een klusjesman moet tot extra dienstverlening leiden.
  • De minder mobiele centrale heeft vorig jaar 44.000 km gereden. De wereld rond.
  • De aanvragen stookolietoelage gaan in stijgende lijn. De maatschappelijk werkster die voor administratie instaat besteedt hier heel wat uren aan. Hopelijk wordt dit financieel gecompenseerd.
  • De vergrijzing heeft zeker een stijging van de zorgbehoefte tot gevolg. Zowel het aantal mantelzorgtoelagen en toelage personenalarm blijft stijgen. Dit resulteerde in een aanpassing van het budget met 50%.
  • Rechtshulp, schuldbemiddeling, trajectbegeleiding,…. dienstverlening vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg zijn niet meer weg te denken. Er wordt meer en meer beroep op gedaan. Het sociaal verhuurkantoor kwam in 2007 op kruissnelheid met meer dan 100 gehuurde woningen waarvan 15 in Hechtel-Eksel.
  • De initiatieven rond socio-culturele participatie zorgen er voor dat kansarmen toch de mogelijk krijgen om een daguitstap te doen, zich te ontspannen.
  • Het lokaal opvanginitiatief heeft een zeer hoge bezettingsgraad. Uitdaging blijft om met de inkomsten de uitgaven te betalen.

2007 was ook het jaar waarin het lokaal sociaal beleidsplan (lsb) voor de volgende jaren werd voorbereid en concreet gestalte kreeg. Hiervoor was er meer dan ooit overleg tussen gemeentebestuur en OCMW nodig. Hierbij werden een aantal samenkomsten met de inwoners van Hechtel-Eksel georganiseerd. De uitdaging voor beide besturen is om dit beleidsplan nu te concretiseren. In dit kader wordt het belang van de twee onthaalbalies benadrukt. Het zijn de eerste meldpunten voor de burger en bij wijze van spreke het uithangbord van zowel gemeentebestuur als OCMW.

In 2007 kreeg de omgeving van de rotonde in de Don Boscostraat ook een nieuw uitzicht. Eind 2006 werd gestart met de grondwerken van de nieuwbouw. In 2007 werd het gebouw gerealiseerd. Een studio voor crisisopvang, een studio en appartement voor permanente verhuuraanvang zullen in 2008 afgewerkt worden en in gebruik genomen worden. Ook hier was het een uitdaging om binnen het geplande budget te blijven.

Op het vlak van personeel was 2007 een druk jaar. Voor de verschillende niveaus werden wervingsexamen georganiseerd en werfreserves aangelegd. Via de middelen bekomen uit het sectoraal fonds werd het mogelijk om de klusjesdienst te versterken met een extra kracht en om een extra maatschappelijk werker aan te werven. Een belangrijke opdracht van deze bijkomende maatschappelijk werker is om in samenwerking met de dienst samenleving van de gemeente de doelstellingen van het lokaal sociaal beleidsplan verder uit te werken door onder andere een preventiebeleid op welzijnsgebied uit te werken.

Niettegenstaande deze uitgebreide werking is het OCMW erin geslaagd om binnen het gestelde budget te blijven.

Het jaarverslag geeft aan dat er weer in 2007 hard gewerkt is om er voor te zorgen dat de inwoners van Hechtel-Eksel een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.