Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 december 2017.

Inspiratiemoment Participatie en Sociale activering. Bruggen bouwen om te verbinden

In het najaar 2016 startten de 9 Noord-Limburgse gemeenten en OCMW’s in samenwerking met Arktos en Welzijnsregio Noord-Limburg met het project VIPSA.

VIPSA staat voor Versterking in Participatie en Sociale Activering. Het doel van dit project is de participatie van jongeren en hun gezinnen aan de lokale samenleving (in de ruime zin) te versterken met hierbij een bijzondere aandacht voor ieders talent én het geloof in een samenleving die kansen biedt.

Een jaar van intensief en zeer lokaal werken werd afgerond met een inspiratieavond in het Michielshof in Achel. Inspiratie met een inkijk in de negen lokale plannen, maar vooral met een vooruitblik op een nieuw jaar met acties om deze plannen te realiseren.

In het tweede deel van het project zal Arktos in 2018 vooral ondersteuning bieden aan lokale verenigingen om effectief jongeren in achterstelling te betrekken. Hiervoor worden alle partners uitgenodigd om ‘bruggen te bouwen’ en deze brug wordt meteen het uithangbord voor het nieuwe project, uithangbord dat aan elk lokaal bestuur werd meegegeven.

Netwerktafel in elke gemeente

Het project bracht in het voorbije jaar lokale partners samen tijdens meerdere gemeentelijke netwerktafels om na te denken over de noden en behoeften die er bestaan rond het thema ‘participatie en sociale activering’.

Vanuit deze denkoefeningen werden lokale actieplannen uitgewerkt en regionale acties opgelijst. Bedoeling is om deze in een volgende stap te vertalen naar concrete acties om zo jongeren en gezinnen de kans te geven deel te nemen aan het lokale vrijetijdsaanbod.

De procesbegeleiding van het project gebeurde door Arktos, die een ruime ervaring opbouwde in het outreachend werken met deze doelgroep. Ook voor het vervolg van het project zullen we op deze expertise beroep kunnen doen.

Gestructureerde aanpak

Guido Vrolix, directeur van Welzijnsregio, duidde in zijn welkomstwoord de ontstaansgrond van het project, m.n. de wens van de OCMW’s om kwetsbare gezinnen beter te bereiken en om de middelen die de OCMW’s hiervoor ontvangen van de federale en provinciale overheid op een structurele, planmatige wijze in te zetten.

Gert Bortels, directeur van Arktos, benadrukte vervolgens de nood aan een sterk netwerk om dit te kunnen realiseren en gaf aan dat het opbouwen tijd, energie en engagement vraagt. Dit konden de projectbegeleiders van Arktos, Marcel Schillebeeks en Koen Derickx, beamen.

Deze structurele aanpak werd bijgetreden door de heer Jeroen Horemans, kabinetssecretaris bij mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap, die zelf verontschuldigd was.

Vooral de armoede bij kinderen is een eerste aandachtspunt voor elk beleidsniveau. Vanuit het federale niveau wordt ingezet op beleidsstrategieën rond gezonde voeding, het verhogen van de werkintensiteit en het optrekken van de uitkeringen. Maar daarnaast moet ook ingezet worden op initiatieven die voorkomen dat kinderen in de armoedespiraal terecht komen.

Hier ligt een opdracht voor de lokale besturen. De gemeenten in Noord-Limburg hebben hierin dus al belangrijke stappen gezet en worden aangemoedigd om dit verder te doen. Vanuit het Staatssecretariaat zullen er in de toekomst nog projectoproepen verschijnen.

Lokale actieplannen

Elke Noord-Limburgse gemeente heeft in het afgelopen jaar een actieplan opgesteld. Projectbegeleiders Marcel en Koen lichtten deze gemeentelijke accenten toe.

Sandra Vermeiren van het OCMW en Kim Schrooten van de gemeente Overpelt gaven hun kijk op de afgelegde weg binnen hun gemeente. De werkgroep ging met het thema om als een gedragen probleemstelling, niet enkel als een zaak van enkel het OCMW, maar van alle instanties die met kinderen en jongeren werken.

Het was geen passieve, afwachtende benadering maar er werd rechtstreeks naar clubs en verenigingen toegestapt. Bovendien werd er gebruik gemaakt van bestaande overlegstructuren, zoals scholen, het huis van het kind, de kinderopvang. Zo werd heel veel informatie verzameld die binnen een beperkte groep werd verwerkt en dan opnieuw werd bediscussieerd in de grote groep om zo tot een gedragen plan te komen met voor elk actiepunt een trekker.

Ook regionaal zitten er een aantal zaken in de pijplijn, onder meer het aanbod om begeleiders in sportclubs en vrijetijdsverenigingen te coachen rond het thema maatschappelijke kwetsbaarheid. De leiding van Speelpleinwerking Zowiezo uit Hasselt getuigden over hun positieve ervaring in de samenwerking met Arktos. Zo kregen we een idee van hoe die coaching er ook in onze regio zal uitzien.

Het programma kreeg een ludiek einde: een wedstrijdje blad-steen-schaar waarbij de verliezers supporterden voor de steeds kleiner wordende groep winnaars. In een mum van tijd ontstond er een joelende menigte van supporters, een mooi levend beeld voor het draagvlak dat VIPSA wil creëren door geëngageerde mensen samen te brengen in een sterk netwerk.

Meer info in de presentatie

Elke Noord-Limburgse gemeente kreeg haar uithangbord van 'Bruggenbouwer' mee.