Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 februari 2017.

Actieplan Integratie Noord-Limburg voorgesteld

Naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek het voorbije jaar hebben al onze gemeenten een extra-toelage ontvangen van Vlaams Minister Homans, bevoegd voor Integratie.

Met deze middelen moeten de gemeenten twee doelstellingen nastreven. Vooreerst instaan voor de coördinatie van de integratie-initiatieven in hun gemeente en verder het bestaande aanbod van integratie-activiteiten verhogen.

Voor de eerste opdracht besloten de 9 Noord-Limburgse gemeenten samen te werken en een gezamenlijke coördinator aan te werven binnen Welzijnsregio. Begin oktober 2016 kwam Goele Kerkhof in dienst.

Zij vormt een regionaal team met Sara Kaya van de Integratiedienst Lommel en Claire Coninx van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Een dynamische overleggroep vanuit de 9 gemeenten en de deelnemende partners houdt hen wakker met veel vragen, maar ook met veel suggesties en uitwisseling van goede praktijken.

Regionaal Actieplan

In afstemming met deze overleggroep werd een beleidsplan opgemaakt dat op 31 januari werd voorgesteld. Bedoeling is om met dit plan de volgende twee jaren op een gestructureerde wijze aan integratie te werken in de regio Noord-Limburg.

De focus ligt op duurzame acties waardoor het bestaande aanbod wordt versterkt. Integratie heeft in deze aanpak een verbindende rol door bestaande initiatieven te ondersteunen, motiveren en engageren. Daarnaast heeft integratie ook een additionele functie en komt met iets extra waar  dit nodig is.

Het plan zet in op vier thema's: Taal, Wonen, Werken en Diversiteit.

Het omvat deels regionale acties waar onder leiding van de coördinator regionaal op wordt ingezet. Daarnaast zijn er lokale acties die worden gebracht als suggesties waaruit de gemeenten hun keuze kunnen maken.

Taal

Op vlak van taal wordt aanvullend gewerkt op de taalopleidingen vanuit onderwijs en vorming. Met het integratieproject wordt vooral ingezet op het aanbieden van extra oefenkansen.

Zo komt er in elke gemeente een groep vriend-en-taal . Naast de bestaande groep in Lommel is eind 2016 reeds een bijkomende groep in Overpelt opgestart. Vriend-en-taal is een conversatiegroep Nederlands voor alle anderstaligen waar vooral de spreekvaardigheid wordt geoefend.

Andere oefenkansen die worden gecreëerd zijn een laagdrempelige theatervoorstelling, Taalgarage waarvoor het materiaal in de bibliotheek ligt, zomerkampen en andere initiatieven voor kinderen zoals Kabas van de Opvoedingswinkel, huistaakbegeleiding, Kind en Taal en Boek op Bezoek van de bibliotheken.

Wonen

Binnen het thema Wonen wordt de focus gelegd op het vinden van een wonen, het voorbereiden op zelfstandig wonen en de woonbegeleiding.

Hiervoor wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het bestaande aanbod van de gemeentelijke woondiensten, het Sociaal Verhuurkantoor en bij de woonbegeleiding van o.a. het CAW.

Extra aandacht zal uitgaan naar de woontraining met o.a. het uitwerken van een woonbrochure als visueel hulpmiddel. Ook de Lokale Opvanginitiatieven van de OCMW's worden ingeschakeld en hiervoor wordt een regionaal overleg opgestart, vooral met het oog op praktische ervaringsuitwisseling tussen de LOI's.

Werk

Inzake tewerkstelling is het vooral de VDAB die partner is in het toeleiden naar duurzame tewerkstelling. Aansluitend biedt VDAB ondersteuning op de werkvloer met werkplekleren, Nederlands op de werkvloer en jobcoaching. Ook het sensibiliseren van werkgevers neemt VDAB op met lokale besturen, bedrijven en hun organisaties.

De OCMW's en hun dienst Tewerkstelling en Opleiding heeft dan weer als opdracht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor de zwakkere profielen. Hier is de instap 'Taal' met taalopleiding en oefenkansen dan weer heel belangrijk. Er wordt een voortraject ingericht voor anderstaligen en dit samen met Welzijnsregio en Basiseducatie.

Diversiteit

Met de drie vorige thema's is het de bedoeling om de nieuwkomer te ondersteunen bij zijn integratie. Met het thema diversiteit komt de lokale samenleving kleurrijker uit de hoek.

In dit onderdeel van het actieplan wordt ondermeer gewerkt aan een onthaalbrochure als visueel hulpmiddel.

Medewerkers van onze lokale besturen krijgen bijkomende vorming rond communicatie met 'duidelijk geschreven taal' en met 'gedrags- en communicatiestijl'. Enkele geslaagde vormingssessies hebben hierover trouwens al plaatsgevonden, nieuwe zijn gepland.

Aanvullend wordt beroep gedaan op vrijwilligers. Niet tevergeefs zoals al bleek in de periode van de vluchtelingencrisis met het betoonde engagement in de Opvanginitiatieven van Overpelt, Hechtel-Eksel en Lommel. Vriend-en-taal draait volledig op vrijwilligers die veelal in deze periode werden gerecruteerd. Deze vrijwilligers-inzet wordt vanuit het integratieproject omkaderd en ondersteund, o.a. met een vormingsaanbod en met een initiatief als buddy-werking vanuit het CAW.

Onze lokale besturen zullen extra aandacht opbrengen voor de positieve beeldvorming rond migratie, nieuwkomers en multiculturaliteit in infomomenten, infobladen en diverse lokale evenementen.

Tenslotte wordt de link gelegd met het project 'Versterking participatie en sociale activering' dat de Noord-Limburgse OCMW's samen met Arktos uitvoeren met het oog op een sterkere participatie van de meest kwetsbaren aan onze lokale samenleving.

Lees hier het Actieplan Integratie Noord-Limburg