Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 januari 2015.

Samenwerking loont als uithangbord voor het nieuwe werkjaar

Voor de nieuwjaarwens 2015 nodigde Welzijnsregio Noord-Limburg uit in het Lommelse Kapittelhof. Bestuur en personeelsleden van Welzijnsregio toasten er met de OCMW-collega’s uit het samenwerkingsverband.

Eerder had de algemene vergadering plaats met de voorstelling van het jaarplan 2015 en het hieraan verbonden budget. Als intro werd een bezoek gebracht aan het Woonzorgcentrum Kapittelhof.

Kapittelhof

Directeur Rudi Fonteyn en OCMW secretaris Henri Leën leidden de bezoekers doorheen achtereenvolgens het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de dagopvang en de assistentiewoningen. Alles samengebracht in het mooie complex Kapittelhof. Een luchtig, open en modern gebouw dat zijn invulling krijgt door het samenspel van al deze diensten en maatwerk biedt aan de senior van Lommel.

Voor meer info over het Woonzorgcenrum Kapittelhof, zie: Senioren in de stad – Opening van het Woon- en Zorgcentrum Kapittelhof (2012).

Jaarplan 2015

De regionale samenwerking staat centraal in het jaarplan 2015 van Welzijnsregio zoals dit aan de algemene vergadering werd voorgesteld. Vooreerst zijn er de gezamenlijke diensten van de OCMW’s die in Welzijnsregio zijn ondergebracht en samen met de sociale dienst van het OCMW worden uitgevoerd. Het gaat dan om de diensten Gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Rechtshulp, Schuldbemiddeling, Tewerkstelling en Opleiding, Sociaal Verhuurkantoor en Informatieveiligheid. Nieuw in het aanbod is dat vanaf 2015 al deze diensten ook in Bree zullen worden ingevoerd. Na de opstart van gezinszorg en het Sociaal Verhuurkantoor in 2014, volgen in de loop van 2015 de andere diensten. Zo is vanaf 1 januari reeds de dienst rechtshulp opgestart in Bree.

Voorts zal de regionale samenwerking tussen de Noord-Limburgse lokale besturen in 2015 verder worden uitgebouwd in de vormgeving aan het lokaal sociaal beleid. Dit uit zich niet enkel in de verdere beleidsafstemming tussen de OCMW’s onderling, maar ook in meer overleg tussen de gemeenten als gevolg van de lokale binding die wordt gemaakt tussen gemeente en OCMW. De intergemeentelijke samenwerking Wonen-Welzijn-Werken krijgt in 2015 verder vorm met de opstart van de regierol sociale economie en de samenwerking rond wonen met het Sociaal Verhuurkantoor en Wonen in Noord-Limburg.

Tenslotte blijft het de doelstelling van de Noord-Limburgse lokale besturen om in het verlengde van de regierol van het lokale bestuur ook vanuit het samenwerkingsverband overleg en samenwerking op te zetten met de partners zoals CAW, geestelijke gezondheidszorg, jeugdwelzijn, opbouwwerk, gehandicaptensector, tewerkstellingspartners, VDAB…

Voor het uitvoeren van al deze taken uit het jaarplan werd het budget 2015 gunstig beslist door de algemene vergadering.

Klik hier voor het Jaarplan 2015

Nieuwjaarswens

Al deze inspiratie uit het jaarplan van 2015 werd door voorzitter Lydie Jacobs nog eens samengevat in haar nieuwjaarswens aan het personeel van Welzijnsregio en de collega’s uit de OCMW’s.

De nieuwjaarsreceptie was tevens de gelegenheid om afscheid te nemen van enkele bestuurders die de OCMW werking verlaten en derhalve ook ontslag nemen als vertegenwoordiger van hun OCMW in Welzijnsregio. Dit geldt voor Bernadette Verslegers uit Bree die als OCMW voorzitter wordt opgevolgd door Jacques Leeten. Met Bernadette Verslegers als voorzitter werd de toetreding van OCMW Bree tot de Welzijnsregio in versneld tempo een feit.  In Lommel verlaat Eddy Verpoorten na 20 jaar lidmaatschap de OCMW-raad. Hij wordt in Welzijnsregio vervangen door de nieuwe OCMW voorzitter Rita Phlippo.

Foto: Voorzitter Lydie Jacobs geflankeerd door Eddy Verpoorten en Bernadette Verslegers.

Tot slot werden enkele personeelsleden van Welzijnsregio gehuldigd omwille van 25 jaar dienst, aanvankelijk binnen het OCMW en nadien binnen de diensten van Welzijnsregio Noord-Limburg. Lydia Serroyen als verzorgende in het team gezinszorg van Overpelt en Els Vandersanden in het team van Bocholt. Zij ontvangen bloemen van de voorzitter, die bij deze gelegenheid ook dank en waardering uitspreekt voor al hun collega's bij Welzijnsregio en het OCMW voor hun dagdagelijkse inzet.