Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 juli 2014.

Noord-Limburgse gemeenten nemen samen de regierol in de Sociale Economie

De lokale besturen dragen de maatschappelijke verantwoordelijkheid over het welzijn van alle inwoners, in het bijzonder van de kansengroepen. De nieuwe visie op 'vermaatschappelijking van de zorg' maakt dit duidelijk. Dit betekent tegelijkertijd dat de besturen deze uitdaging ook moeten kunnen waarmaken. De krachten bundelen is het antwoord dat de Noord-Limburgse gemeenten hierop geven. Zij dienden samen vanuit de OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg een project in bij het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om de regierol in de sociale economie op te nemen. Aanvraag die inmiddels werd goedgekeurd.

Maatschappelijke opdracht

Een belangrijke factor om uit de kansarmoede te geraken is het al of niet hebben van werk. Het is dan ook uitermate belangrijk dat een gepast werkaanbod geboden wordt en dat de kandidaat-werknemer er zich op kan voorbereiden. VDAB, de sociale economie-actoren maar ook de welzijnsorganisaties vormen hierbij aaneensluitende schakels.

Er is enerzijds het aanbod van verschillende en divers georiënteerde sociale economie initiatieven met naast het onderdeel tewerkstellingsbevordering ook een stevige maatschappelijke opdracht naar de lokale samenleving zoals kringloop, groenonderhoud, zorgaanbod...

Langs de vraagzijde van de werkzoekende hebben de Noord-Limburgse OCMW's zich al vele jaren als pionier georganiseerd om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden en toe te leiden naar tewerkstelling. Dit gebeurt in de gezamenlijke dienst 'Tewerkstelling en Opleiding' samen met de VDAB-werkwinkels en de sociale tewerkstellingsinitiatieven.

Samen sterk voor werk

Om de samenhang tussen al deze initiatieven te versterken op lokaal en regionaal vlak nemen de lokale besturen nu de regierol op in de sociale economie. Hierdoor willen ze in het kader van het vernieuwd beleid rond sociale tewerkstelling de structurele binding maken tussen enerzijds de integrale trajectbegeleiding voor de kansengroepen, de sociale economie en de reguliere economie. Op deze wijze streven zij naar een duurzame tewerkstelling voor de kansengroepen.

Als regisseur engageren de lokale besturen zich om:

  • voorwaarden te scheppen zodat een duurzaam traject van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk wordt;
  • de samenwerking tussen de actoren te stimuleren met het oog op gespreid en gedifferentieerd aanbod in de regio;
  • bij de invulling van maatschappelijke noden de mogelijkheden voor sociale tewerkstelling te stimuleren.

Lokaal Sociaal beleid

Deze aanpak vanwege de Noord-Limburgse lokale besturen op het vlak van sociale tewerkstelling staat niet los van het Welzijnsbeleid dat de gemeenten zullen volgen. Een welzijnsbeleid dat uitgaat van een algemeen beschikbaar aanbod voor iedereen, met daarbinnen extra ondersteuning voor zwakke groepen in de samenleving. Ondersteuning die vooral uitgaat naar het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van het individu en zijn omgeving. Deze aanpak zit ingebakken in de eigen beleidsplannen van de afzonderlijke gemeenten, maar vormen tevens de samenhang in het meerjarenplan dat ze gezamenlijk binnen Welzijnsregio Noord-Limburg hebben opgemaakt. Een meerjarenplan dat gericht is op meer samenwerking lokaal en regionaal tussen zowel OCMW en gemeente, maar ook tussen het lokale bestuur en andere partners. Dit alles zeer intensief en samenhangend op de levensdomeinen Wonen - Werken en Welzijn.

Belangrijke tussenstappen in deze aanpak zijn momenteel gezet. Er is de goedkeuring op de negen Noord-Limburgse gemeenteraden van het meerjarenplan van Welzijnsregio. Bijkomend is nu door Vlaanderen het fiat gegeven aan het ingediende actieplan op het vlak van de sociale economie, waaraan ook een Vlaamse subsidie is gekoppeld.