Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 december 2013.

OCMW Bree treedt toe tot Welzijnsregio Noord-Limburg

De buitengewone algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg heeft OCMW Bree opgenomen als lid van de Vereniging. Ook de algemene vergadering van vzw Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg verwelkomde deze uitbreiding. Eerder hadden OCMW en stadsbestuur Bree te kennen gegeven zich te kunnen vinden in de werking van Welzijnsregio en SVK, waarbij ze vanaf 1 januari 2014 willen aansluiten. Bovendien werd op de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor ook CAW-Limburg als partner opgenomen.

Noord-Limburg compleet

Met de toetreding van Bree maken nu alle negen Noord-Limburgse gemeenten deel uit van het regionale samenwerkingsverband. In zijn totaliteit gaat het om een werkingsgebied van 150.000 inwoners.

Vanaf 1 januari 2014 zal de samenwerking al heel concreet van start gaan met het Sociaal Verhuurkantoor en de dienst Gezinszorg. De verzorgenden van deze dienst zullen bij aanvang van het nieuwe jaar in dienst komen bij Welzijnsregio. Hiervoor werd een raamovereenkomst opgemaakt tussen OCMW en Welzijnsregio.

Gezien er bij Welzijnsregio steeds wordt gekozen voor een lokale invalshoek in de werking, zal er in de praktijk voor helpsters en gezinnen niet zoveel wijzigen. Het team van verzorgenden uit Bree zal dezelfde gezinnen blijven voorzien van gezinszorg. Alleen zal dit worden geïntegreerd in het grotere geheel van het samenwerkingsverband, waardoor de nodige continuïteit kan gegarandeerd worden.

De andere diensten van Welzijnsregio zullen in een latere fase en geleidelijk worden ingebracht in het OCMW van Bree. Er is als doelstelling opgenomen dat dit tegen eind 2015 voor alle diensten zo zal zijn.

Samenwerking is sleutelwoord in Meerjarenplan

Door deze uitbreiding met Bree is de samenwerkingsgedachte binnen Noord-Limburg weer een stukje verruimd.

Samenwerking is trouwens het sleutelwoord in het Meerjarenplan 2014-2019 dat op de algemene vergadering aan de leden is voorgesteld. Naast de samenwerking tussen de OCMW’s die inherent is aan de werking van Welzijnsregio, krijgt deze samenwerking in de volgende bestuursperiode een nieuwe dimensie. Het gaat dan zowel om het organiseren en coördineren van de samenwerking met derden alsook om de intergemeentelijke samenwerking, waarbij ook de gemeentebesturen betrokken worden.

In de samenwerking met derden als partners wordt gedacht aan het Algemeen Welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg maar ook de andere sectoren zoals mobiliteit, wonen, onderwijs... Een recent mooi voorbeeld van deze samenwerking is de geslaagde budgetbeurs 'Budget4life'.

Deze verbrede samenwerking ligt in het verlengde van de tendens naar 'vermaatschappelijking van de zorg' met klemtonen op ‘geïntegreerd werken op maat van de cliënt’ en tegelijkertijd ‘versterkend werken met cliënt en zijn omgeving’.

Intergemeentelijke samenwerking

Op het lokale vlak zien we een groeiende samenwerking tussen gemeente en OCMW, zowel structureel als op het vlak van de taakafspraken in de dienstverlening. Deze tendens zal zich ook op het intergemeentelijke niveau voortzetten. Ook de gemeenten zijn op zoek naar een vaste structuur voor intergemeentelijke samenwerking en in eerste instantie wordt gedacht aan een binding met Welzijnsregio in een samenwerkingsstructuur rond de thema’s ‘Welzijn-Wonen-Werken’.

Dit wordt alleszins een ernstige werkhypothese in de toekomstige bovengemeentelijke samenwerking tussen OCMW’s en gemeenten in Noord-Limburg.