Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 mei 2008.

Schuldhulpverlening een kerntaak van het OCMW

Welzijnsregio Noord-Limburg hield zijn jaarvergadering. Deze vergadering van de gezamenlijke OCMW-raadsleden uit de streek verdiepte zich in het thema schuldhulpverlening.

Vastgesteld werd dat OCMWís steeds meer geconfronteerd worden met de schuldenproblematiek. Een gegeven waar de Noord-Limburgse OCMWís zich al sedert een aantal jaren op hebben georganiseerd met een professioneel en kwalitatief aanbod van budgetbegeleiding, budgetbeheer en een eigen regionale dienst voor schuldbemiddeling.

Jaarvergadering

Het voorbije jaar werd binnen Welzijnsregio Noord-Limburg behoorlijk wat aandacht besteed aan het bijstellen van de missie van de vereniging, die na de opstart in 2002 een snelle groei heeft gekend.

Algemene vergaderingEssentieel in de opdracht is de samenwerking tussen en met de OCMWís. Dit vertaalt zich in de gezamenlijke organisatie van een vijftal diensten zoals gezinszorg, tewerkstelling en opleiding, rechtschulp, schuldbemiddeling, en sociaal verhuurkantoor.

Principe in de werking is dat de begeleiding lokaal bij het OCMW gebeurt. Wanneer er specialistische hulp in het verlengde van de vijf diensten nodig is, wordt een medewerker van Welzijnsregio ingeschakeld, die dit gedeelte van de begeleidingsopdracht overneemt. Een mooie toepassing van samenwerking, waarbij het voordeel van de schaalgrootte wordt benut, terwijl toch de laagdrempeligheid en de cliŽntgerichte aanpak van een lokale voorziening wordt gegarandeerd.

Schuldhulpverlening bij de Noord-Limburgse OCMWís

Jurist Philippe Royakkers bracht een toelichting bij de werking van de dienst schuldbemiddeling, die aansluit bij de OCMW-werking rond schuldhulpverlening.

De Noord-Limburgse OCMWís hebben zich van in het begin goed georganiseerd nadat de wetgeving op dit terrein gewijzigd werd en voorwaarden werden gesteld om aan schuldbemiddeling te kunnen doen.

Er zijn de eigen maatschappelijk werkers die werden opgeleid om budgetbegeleiding en budgetbeheer uit te voeren. Voor juridische ondersteuning kunnen zij beroep doen op de juristen van de regionale dienst Schuldbemiddeling bij Welzijnsregio. Met deze gezamenlijke inzet van maatschappelijk werker en jurist kregen de acht OCMWís een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling.

Hierdoor kunnen zij ook het instrument van de collectieve schuldenregeling hanteren, waardoor het in dossiers met zware schuldenlast toch mogelijk wordt voor de cliŽnt een nieuwe start te maken. De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waardoor de cliŽnt bescherming krijgt tegen de schuldeisers op voorwaarde dat hij zich in een afbetalingsplan engageert om de schulden te voldoen.

Om cliŽnten hierbij te ondersteunen hebben de OCMWís een aantal instrumenten beschikbaar.
Er is de psycho-sociale begeleiding door de maatschappelijk assistent die ook bijspringt met budgetbegeleiding of budgetbeheer. In noodsituaties kan financieel geholpen met steun of leefloon. Juridisch advies wordt verstrekt. De OCMWís bieden arbeidsbegeleiding in de zoektocht naar een duurzame job, kunnen bijspringen met een woning middels het sociaal verhuuurkantoor met daaraan verbonden een mogelijke huursubsidie. Waar structuur in de gezinnen nodig is, kan gezinszorg ingeschakeld worden. Er worden activiteiten georganiseerd rond preventie en nazorg.

De Noord-Limburgse OCMWís hebben dus heel wat troeven in handen om cliŽnten op een menswaardige wijze alle kansen te geven op een nieuwe start. Zij hebben in deze werkwijze de laatste jaren fors geÔnvesteerd, hetgeen geen overbodige luxe is als wij zien dat meer mensen met schuldoverlast worden geconfronteerd.

Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling

CoŲrdinator Dirk De Clerck van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling beaamt deze groeiende vraag naar schuldhulpverlening. Voor het eerst werd immers een registratieproject opgezet om deze vraag te duiden.

Dirk De ClerckMet deze cijfers in handen wil het Centrum de Vlaamse Overheid ervan overtuigen dat een integrale aanpak van de schuldhulpverlening noodzakelijk is en ook op Vlaamse steun moeten kunnen rekenen.

Tot op heden beperkt de inspanning van Vlaanderen zich tot een ondersteunende rol in de organisatie van het Vlaams Centrum. Dit heeft de opdracht om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen door de organisatie van opleidingen en het verstrekken van informatie en adviezen. Naast de opdracht als kenniscentrum heeft het Centrum ook een belangrijke signaalfunctie naar de overheid en worden beleidsdossiers voorbereid.

Zo wordt gewerkt aan een dossier waarbij de subsidiŽring van de diensten voor schuldbemiddeling vanuit de Vlaamse Overheid wordt bepleit. Het gaat hier immers over een problematiek die in gans Vlaanderen voorkomt en waar de aanpak ervan niet enkel de financiŽle verantwoordelijkheid van de lokale besturen kan zijn. Voorwaarde zal dan wel zijn dat bovenlokaal wordt samengewerkt in goed georganiseerde professioneel werkende diensten.

De Noord-Limburgse dienst voor Schuldbemiddeling binnen Welzijnsregio heeft op dit terrein altijd een voortrekkersrol gespeeld en is volgens het Vlaams Centrum zeker een van de voorbeelden die voor een Vlaamse toepassing kunnen worden aangereikt.