Jaarverslagen / Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

'Samenwerking loont' is de ondertitel die we aan dit jaarverslag hebben meegegeven. Samenwerking is het sleutelwoord, waarvoor Welzijnsregio staat. Als OCMW’s uit Noord-Limburg hebben we deze uitdaging al vele jaren geleden opgenomen.

Op de eerste plaats hebben we een aantal diensten samengebracht, waarvoor we als aparte besturen te klein waren. U vindt uitgebreide toelichting hierover in dit jaarrapport. Door deze dagdagelijkse samenwerking zijn we als besturen meer en meer met mekaar gaan overleggen, wat maakt dat ook ons lokaal sociaal beleid een regionaal karakter heeft gekregen.

We doen dingen samen, maar we zijn daarnaast ook samen op zoek naar partners om ons sociaal beleid mee vorm te geven. Zo zitten we gezamenlijk rond de tafel met het algemeen welzijnswerk, de diensten jeugdwelzijn, de geestelijke gezondheidszorg, met de thuiszorg, de opvoedingswinkel, tewerkstellingspartners, de gehandicaptensector, …

Ook intern in de gemeente zijn er belangrijke evoluties op het vlak van het lokaal sociaal beleid, met een grotere samenwerking tussen gemeente en OCMW. Op dit vlak hebben de lokale besturen aangegeven voor een aantal thema’s regionaal te willen samenwerken binnen een context van Welzijn- Werken- Wonen. Concreet zien wij dit al evolueren door de initiatieven van Welzijnsregio, Sociaal Verhuurkantoor, Regierol Sociale Economie en Wonen Noord-Limburg meer met mekaar te verbinden.

Het wordt de uitdaging voor de volgende jaren om samen te werken aan het Welzijn in Noord-Limburg.

Een uitdaging die actueel wordt binnen een Vlaamse beleidscontext van ‘vermaatschappelijking van de zorg’. In een context van economische crisis waarbij steeds meer zwakkeren uit te boot dreigen te vallen en waarbij begrippen als armoede en thuisloosheid steeds vaker opduiken in het jargon van het hulpverleningsaanbod. Ook in onze landelijke gemeenten. In een context van verdere mondialisering van onze samenleving, met veranderende waarden en inzichten, met spijtige ontwikkelingen richting negativisme, radicalisering en extremisme.

Voor al deze ontwikkelingen kunnen en mogen we als individu en als lokale gemeenschap niet blind zijn. Wij moeten een positief engagement nemen voor de warme en solidaire samenleving, met de blijvende wetenschap dat we  hierin samen sterker staan.

Download het jaarverslag 2014 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen