Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

Met het eerste jaar van de nieuwe legislatuur voor de OCMW-raden, werden de bakens uitgezet voor de volgende zes jaren in het Meerjarenplan 2014-2019. Doelstellingen en acties werden bijgesteld conform de statutaire opdrachten en de eerder vastgelegde missie en visie, rekening houdend met de wensen en ervaringen van de deelnemende OCMW's.

Met het oog op de nodige inspiratie hiervoor, werd er in 2013 gewerkt vanuit twee Algemene Vergaderingen: het referaat van prof. Koen Hermans over het sociaal investeringsmodel op de Algemene Vergadering van februari en de provinciale welzijnsronde op de Algemene Vergadering van mei.

Samenwerking is het sleutelwoord in het meerjarenplan. Samenwerking is een begrip dat aan de basis ligt van onze vereniging en dat we de voorbije jaren al duidelijk in de verf hebben gezet. Maar waar samenwerking in het verleden vooral sloeg op samenwerking tussen de OCMW’s onderling en tussen Welzijnsregio en de OCMW’s, zal er in de toekomst zeker een dimensie bijkomen: de samenwerking met derden-organisaties en de ruimere intergemeentelijke samenwerking.

We zien lokaal een groeiende samenwerking en integratie tussen OCMW en gemeente. Deze tendens zal zich ook op het intergemeentelijke vlak doortrekken. We merken dat ook de gemeenten op zoek zijn naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband en dat hierbij wordt gekeken richting Welzijnsregio. Het liefst zien onze gemeenten het geheel van intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg binnen één en dezelfde structuur waar dan zowel gemeente- als OCMW-besturen aan deelnemen. Gedacht én gewerkt wordt aan een samenwerkingsstructuur voor Noord-Limburg rond de thema’s Welzijn – Wonen – Werken. Welzijn, met de activiteiten van Welzijnsregio. Wonen, met het Sociaal Verhuurkantoor en Wonen in Noord-Limburg. Werken, met de trajectbegeleiding van Welzijnsregio, waaraan de regierol Sociale Economie wordt toegevoegd.

Dit alles bevestigt het vertrouwen dat de Noord-Limburgse OCMW's en gemeenten samen stellen in de vereniging Welzijnsregio. Het is hun antwoord op actuele uitdagingen zoals de vermaatschappelijking van de zorg en schaalvergroting voor lokale besturen. Een vertrouwen en tegelijkertijd een perspectief voor de toekomst, dat in 2013 nog eens heel speciaal werd bevestigd door de toetreding van OCMW Bree tot Welzijnsregio en het SVK. Hierdoor is volledig Noord-Limburg met zijn negen gemeenten in het samenwerkingsverband vervat.

Download het jaarverslag 2013 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen