Jaarverslagen / Jaarverslag 2004

Jaarverslag 2004

Aanvang 2004 kregen de diensten van Welzijnsregio Noord-Limburg hun vaste stek in de nieuwe lokalen die in de Kerkstraat 1 door de gemeente Neerpelt ter beschikking worden gesteld. Dit was meer dan symbolisch het afsluiten van de voorbereidingsfase om de verschillende diensten en de eraan verbonden medewerkers samen te brengen.

Dit samenbrengen in een groter geheel is evenwel geen doel op zich. De optie “Welzijnsregio” heeft voornamelijk als uitdaging om zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve aanbod naar de cliënt toe te versterken. Toegangspunten tot de dienstverlening blijven de OCMW’s, waar de cliënt op de eerste plaats zijn begeleiding vindt bij de sociale dienst. Deze manier van werken vereist een goede communicatie tussen de medewerkers van OCMW’s en Welzijnsregio. De verbetering van deze band was het voorbije jaar een aandachtspunt en dit zowel in de individuele contacten als in de teamvergaderingen. Voorts wordt met de adviesgroepen ook de inhoudelijke betrokkenheid van de OCMW’s bij de aansturing van de diensten gegarandeerd.

Met het in de plooien vallen van de organisatie van de Welzijnsregio kwam er bovendien de ruimte om de eerste vruchten te plukken. De diensten T&O, rechtshulp, schuldbemiddeling kregen een beperkte uitbreiding van personeel om de groeiende vraag te kunnen opvangen. Het meest wezenlijke was deze uitbreiding in de dienst gezinszorg, waar ingevolge de fusie het aantal gesubsidieerde uren was verdubbeld. In 2004 werden een vijftiental nieuwe verzorgenden aangeworven. Dit maakte dat in de loop van het jaar ook de 60.000 vooropgestelde uren gezinshulp voor de Welzijnsregio konden gerealiseerd worden.

Ook kwam er tijd voor nieuwe plannen. Zo werd terug werk gemaakt van de jarenlange wens van de OCMW’s om te starten met een sociaal verhuurkantoor in Noord-Limburg. De opstart was nog niet voor 2004, maar vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden Streekplatform voor de gemeenten en Welzijnsregio voor de OCMW’s werd de grondige voorbereiding van een initiatief in de regio gestart. Hierdoor konden ook in deze materie de neuzen in dezelfde richting gezet worden, hetgeen perspectieven geeft voor 2005. Ook binnen de diensten werden nieuwe plannen gemaakt. Bij schuldbemiddeling werd bij- voorbeeld een project rond schuldpreventie uitgewerkt, waarvoor helaas nog geen externe projectsubsidie kon worden bekomen. In de dienst Tewerkstelling en Opleiding daarentegen werd het nieuwe project “Klik” wel met een projectsubsidie gehonoreerd door de Provincie Limburg in het kader van de projectoproep “Droomjobfabriek”. Personen uit specifieke risico- groepen bekomen hierdoor extra ondersteuning in hun zoektocht naar een job op de regulie- re arbeidsmarkt. Opnieuw een uitdaging voor 2005.

2004 kan dus gezien worden als een scharniermoment in de Welzijnsregio. Belangrijke beslissingen in het verleden om tot samenwerking over te gaan kregen ten volle hun uitwerking. Dit maakt dat de diensten op kruissnelheid komen in de dagdagelijkse werking en geeft opnieuw de bestuurlijke en organisatorische ruimte om aan nieuwe initiatieven te werken.

Download het jaarverslag 2004 (PDF formaat, 415 KB).

Naar de vorige jaarverslagen