Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 20 februari 2019.

Algemene Vergadering - Klaar voor de volgende zes jaar....

Met de vernieuwing van de gemeenteraden, wordt ook de Raad van Bestuur van de samenwerkingsverbanden opnieuw samengesteld.

Hiertoe hielden zowel welzijnsvereniging ‘Welzijnsregio Noord-Limburg’ als de dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’ hun algemene vergadering. Vanuit de beoogde bestuurlijke en organisatorische eenheid van deze organisaties gingen deze AV’s gezamenlijk door op 12 februari 2019 in Gemeenschapscentrum ‘De Schans’ te Hechtel-Eksel.

Tegelijkertijd was dit voor de nieuwe raadsleden de gelegenheid om kennis te maken met de werking van Welzijnsregio Noord-Limburg en was dit een interessant ontmoetingsmoment voor de nieuwe raadsleden.

Nieuwe Raad van Bestuur

Meer dan 150 deelnemers hadden voor deze algemene vergadering verzameld in De Schans te Hechtel-Eksel, burgemeesters, schepenen, raadsleden, leden van het bijzonder comité van de sociale dienst, medewerkers van gemeente, OCMW en Welzijnsregio uit Noord-Limburg.

Plaatselijk burgemeester Jan Dalemans heette iedereen welkom en wees meteen op de super-democratische structuur van deze intergemeentelijke samenwerking, waaraan elk raadslid als vertegenwoordiger kan deelnemen. Dit draagvlak en betrokkenheid van lokale bestuurders is heel belangrijk omdat het precies de bedoeling is van het samenwerkingsverband om de bestuurskracht van de individuele besturen te versterken. Burgemeester Dalemans was dan ook heel blij met de grote aanwezigheid en vooral met het voelbare enthousiasme.

Schepen Raf Drieskens uit Pelt nam verder als ontslagnemend voorzitter van de intergemeentelijke samenwerking de formele agenda van de vergadering op, met de samenstelling van de Raden van Bestuur. Hiervoor waren er de voordrachten vanuit de respectievelijke gemeenten. Zo krijgt de nieuwe dienstverlenende samenwerking Regio Noord-Limburg de 8 burgemeesters aan het stuur, terwijl dit voor Welzijnsregio de schepenen van Welzijn zijn.  De gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zoals Lommel, Oudsbergen en Pelt hebben daarbij nog een tweede vertegenwoordiger uit hun raad.

Samen levert dit een krachtige dynamiek op voor Noord-Limburg, dat kan terugvallen op een lange traditie van samenwerking met bovenop de concrete ervaring met Welzijnsregio. Met de oprichting van de nieuwe dienstverlenende samenwerking vorig jaar en tegelijkertijd de verlenging van de duur van Welzijnsregio, ligt een prachtig instrument klaar, waarvoor dus nu een nieuw bestuur heeft ingetekend.

Een plan voor de toekomst

Directeur Guido Vrolix van Welzijnsregio gaf toelichting bij de missie en werking van het samenwerkingsverband zoals dit in de voorbije 15 jaar werd geconcipieerd vanuit de OCMW’s. Hij verwees hier naar enkele belangrijke principes die het DNA van de Noord-Limburgse samenwerking bepalen.

  • Acht krachtige lokale besturen die kwaliteitsvol en professioneel hun dienstverlening aanbieden aan hun inwoners.
  • Deze dienstverlening is lokaal beschikbaar/bereikbaar aanwezig
  • Het samenwerkingsverband werkt participatief, transparant en met engagement
  • Dit alles binnen de eenheid van regio, organisatie en werking

Gestoeld op deze principes wordt de samenwerking nu verder opgenomen. Het is tijd om na de samenwerking op actor-niveau rond de operationele diensten, nu ook meer beleidsmatig samen te werken.

Het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid geeft hiertoe alle mogelijkheden en stelt hieromtrent zelfs enkele beleidsprioriteiten. Zo moet het OCMW samen met CAW en de mutualiteiten het Geïntegreerd Breed Onthaal organiseren als uniforme toegang tot de hulpverlening. De lokale besturen hebben hiervoor de regisseursrol in het sociale beleid en zij hebben de opdracht om de zorg  te vermaatschappelijken met buurtgerichte zorg, het versterken van het lokale netwerk, het inschakelen van vrijwilligers, ….

Daarnaast worden de lokale besturen geprikkeld om hiervoor samen te werken met de buurgemeenten. Dit alles sluit perfect aan bij de doelstellingen zoals die zijn ingeschreven in de Noord-Limburgse  samenwerking.

De kracht door verbinding:

  • De eigen kracht van de zorgvrager en de verbinding met zijn netwerk
  • De verbinding tussen dienstverstrekkers binnen het geïntegreerd breed onthaal
  • De verbinding van het sociaal beleid geïntegreerd binnen de totaliteit van het lokale beleid
  • De verbinding in de samenwerking tussen de gemeenten

Kennismaking en ontmoeting

.... De verbinding tussen mensen.

En dit laatste werd nog eens duidelijk in het laatste deel van deze algemene vergadering dat vooral benut werd als info- en ontmoetingsmoment.

Kennismaking met de verschillende diensten van Welzijnsregio die zich met een beursstand hadden opgesteld als complementaire dienstverlening in elk Sociaal Huis in elke gemeente.

Kennismaking tussen heel veel mensen die allemaal voor dezelfde uitdaging staan, met name om van hun gemeente een welzijnsgemeente te maken.

Lees hier: Welzijnsregio en Regio Noord-Limburg klaar voor de volgende 6 jaar.