Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 6 april 2017.

25 jaar Beschut Wonen Noord-Limburg

VZW Beschut Wonen Noord-Limburg is dit jaar 25 jaar actief. In aanwezigheid van Vlaams Minister Jo Vandeurzen en samen met bewoners, diverse partners uit welzijn en gezondheid en sympathisanten werd dit gevierd.

Zoals dit past bij een 25ste verjaardag met een verhalende terugblik, maar ook met heel veel toekomstperspectief. Dit alles met oog voor reflectie en zelfrelativering en dit zowel vanuit wetenschappelijke hoek als vanuit de kritisch creatieve kant.

Prof. Philippe Delespaul bracht een lezing over 'Herstel en weerbaarheid in GGZ' en plaatste deze vooral binnen een integrale zorginvulling in de lokale samenleving. Het theaterstuk 'Hou me los" door Kracht en Beleving schetste de psychische kwetsbaarheid dan weer in de realiteit van elke dag.

Van patiënt naar burger

Coördinator Fons Plas presenteerde het samenwerkingsverband van 7 partners : Centra Geestelijke Gezondheidszorg CGG/Litp en DAGG, Maria Ziekenhuis Noord-Limburg, Initiatief Beschut Wonen Bewust uit Sint-Truiden, Psychiatrische Ziekenhuis Asster Sint-Truiden, het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg en de Vlaamse Similes Kringen.

vzw Beschut Wonen Noord-Limburg heeft als core business volwassenen en ouderen met een ernstige en langdurige, gestabiliseerde psychiatrische problematiek te begeleiden naar het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van herstel, zelfstandigheid en inclusie in de maatschappij. Simpel gezegd terug de stap zetten van patiënt naar burger, met mogelijkheden tot participatie op alle domeinen zoals wonen, werken en vrije tijd.

Wonen, activering en mobiele psychiatrische zorg

Hiervoor biedt Beschut Wonen specifieke woonvormen aan waarin zorg kan geboden worden wanneer dit niet meer of nog niet mogelijk is in het thuismilieu.

Dit is geëvolueerd naar een gedifferentieerd aanbod van alleenwonend tot groepswonen, binnen de sociale huisvesting of op de privé-markt, van minimale tot maximale psychische en fysische zorg en begeleiding op diverse levensdomeinen.

Beschut Wonen Noord-Limburg is als voorziening gegroeid in deze 25 jaar en is momenteel erkend voor de oprichting van 69 plaatsen beschut wonen. Bij de start in 1992 waren er dit 20.

Naast de zorgfunctie woonrehabilitatie organiseert de vzw sinds 1997 ook de zorgfunctie activering met onder andere het dagactiviteitencentrum ’t Net. Wekelijks zijn hier een 100-tal cliënten te gast voor diverse activiteiten en ontmoetingsmomenten.

De derde zorgfunctie is sinds 2001 PZT of Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie welke opgericht is samen met de Eerste Lijndiensten via vzw Listel. Dit aanbod is sinds 2012 geïntegreerd binnen de regionale mobiele teams voor langdurige zorg welke in Limburg ontstaan zijn vanuit de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg Reling en Noolim.

Zorg op maat

De Geestelijke Gezondheidszorg evolueert van een aanbodgerichte zorg naar zorg op maat waar de bewoner eigenaar is van zijn traject en eigen keuzes maakt met betrekking tot zijn herstelproces.

En dit in samenwerking met andere zorgpartners om een zo optimaal mogelijke hulpverlening te kunnen bieden, zoals de reguliere thuiszorg en welzijnsvoorzieningen, andere GGZ actoren, betrokken derden zoals familie en mantelzorg, de sociale huisvestingmaatschappij, het sociaal verhuurkantoor...

Beschut Wonen Noord-Limburg wil dan ook in de toekomst, als actieve partner van de Limburgse netwerken, blijven instaan voor goede zorg en begeleiding op maat, samen met de cliënt en zijn omgeving en het kompas op hoop !!!

Info Beschut Wonen Noord-Limburg