Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 24 september 2015.

Geslaagde studiedag - Gedeelde zorg voor kwetsbare huurders

Met het Sociaal Verhuurkantoor en Welzijnsregio Noord-Limburg organiseerden we op 17 september een studienamiddag voor woon- en welzijnspartners. Doelstelling was om een regionaal platform te creëren om de groeiende begeleidingsnoden van kwetsbare huurders in een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit wonen en welzijn op te vangen.

De studienamiddag focuste in twee onderdelen enerzijds op het aanbod van voldoende kwalitatieve en betaalbare huurwoningen en anderzijds op de invulling van de begeleidingsnoden. Beide onderdelen werden gebracht binnen de context van een voortschrijdende 'vermaatschappelijking van de zorg'.

Nood aan betaalbare woningen

Coördinator Marcel Knevels situeerde het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg met een woningenbestand van 260 woningen. Het SVK ziet dit als een voorlopig einddoel en zet intussen vooral in op woonkwaliteit en woonbegeleiding.

Blijft de vaststelling van een groeiende wachtlijst van kandidaat-huurders, ook bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Gezien het beperkte sociale aanbod is de private huurmarkt het enige alternatief. Dit vraagt om een positieve interactie tussen het lokaal bestuur, de huurders en de verhuurders. Feit dat vanuit het welzijnswerk sterk kan ingezet worden op begeleiding en ondersteuning allerhande, zou bij verhuurders sterker moeten doorwegen dan de vermeend negatieve OCMW-stempel.

Huurbegeleidster Liesbeth Nieuwets van het SVK geeft aan dat de groep van kwetsbare huurders toeneemt. Zo kwam bijvoorbeeld de afgelopen twee jaren de helft van de nieuwe huurders bij het SVK uit een vorm van dakloosheid. Er is voor deze groep dus niet enkel een woning nodig, maar vaak ook begeleiding en ondersteuning om deze woning te houden. Hiervoor is samenwerking en afstemming wenselijk tussen de verschillende woon- en welzijnspartners.

Lokaal Cliënt Overleg

In de workshop 'Samenwerking en afstemming tussen woon- en welzijnspartners' gaf Katrien Vandenbempt, van de ontwikkelingsgroep Lokaal Cliëntoverleg van de Provincie Limburg, een aantal constructieve suggesties om een LCO te laten slagen. Mario Winters van Welzijnspunt Meeuwen-Gruitrode gaf hierbij als ervaren LCO-coördinator enkele voorbeelden uit de praktijk. Hulpverleners moeten erover waken dat het overleg echt een meerwaarde is en blijft voor de cliënt.

Als oefening uit de praktijk werd een casus besproken vanuit verschillende invalshoeken: het gezichtspunt van de cliënt, van de huurbegeleiding en van de thuisbegeleiding. Zo konden de collega's zich inleven in elkanders rol.

Hierbij viel op dat het niet eenvoudig was om los te komen van de denkwijze die eigen is aan ieders specifieke functie. Maar tegelijk bleek ook dat er begrip was voor de invalshoek van de ander. Dit maakt afstemming en dialoog mogelijk . De bereidheid om samen met cliënten en collega's tot afspraken te komen, vertrekkend vanuit de hulpvraag van en rekening houdend met de capaciteiten van de cliënt, werd meermaals benoemd. Een positief teken voor toekomstige samenwerking!

Woonkwaliteit

In de tweede workshop werd door Jos Gorssen en Tania Dewaele van het Agentschap Wonen Vlaanderen het thema woonkwaliteit van huurwoningen aangesneden en de mogelijke acties die het lokaal bestuur hier kan opnemen.

Minder zorg bij het huren en verhuren begint immers met een goede basiskwaliteit van de huurwoningen.

Die basiskwaliteit is vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en wordt geattesteerd door een conformiteitsattest. Vlaanderen stelt dit als voorwaarde voor het inhuren van woningen door een SVK of als voorwaarde voor de huursubsidie. Een lokaal bestuur zou hier ook dwingender mee kunnen omgaan. Bijvoorbeeld door dit in een gemeentelijke verordening als voorwaarde te stellen bij verhuren, iets wat voorzichtig bij enkele Antwerpse gemeenten op gang komt. Of OCMW's zouden bijvoorbeeld het conformiteitsattest kunnen vragen als voorwaarde voor het afleveren van een huurwaarborg.

Alleszins kan in het lokaal woonbeleid gewerkt aan meer kwaliteit op de private huurmarkt door:

• (Re-)Actief woningkwaliteitsproblemen op te sporen en aan te pakken. Dus niet wachten op probleemmeldingen vanwege de huurder.

• De lokale private huurmarkt in beeld brengen vanuit cliëntcontacten, SVK-ervaringen, wijkpolitie, gemeentelijke administratie…

• Huurders en verhuurders begeleiden door diverse vormen van (financiële) en logistieke ondersteuning, m.a.w. een verruimde invulling van het gemeentelijk woonloket

Wie geïnteresseerd is in de verschillende presentaties die op de studiedag werden voorgesteld kan deze opvragen via info@welzijnsregio.be.