Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 15 juni 2015.

Jaarvergadering Welzijnsregio, een moment van beschouwing, een moment van nieuwe plannen

OCMW Vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg hield haar jaarlijkse Algemene Vergadering in het gemeentehuis van Hechtel-Eksel. Belangrijke agendapunten in de statutaire jaarvergadering 2015 waren de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2014. Aansluitend hierbij werd de oprichting van de nieuwe dienst Wonen goedgekeurd.

De leden van Welzijnsregio zijn de negen Noord-Limburgse OCMW's met Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer. Op de algemene vergadering worden alle OCMW-raadsleden als vertegenwoordiger van hun OCMW uitgenodigd. Dit is zo in de statuten opgenomen om de democratische betrokkenheid van elk OCMW-raadslid in het intergemeentelijke samenwerkingsverband te garanderen. Bleek op deze jaarvergadering dat het OCMW-van Hamont-Achel met nagenoeg een voltallige aanwezigheid van de raadsleden, dit principe het sterkst in de praktijk weet te brengen.

Uitbreiding met OCMW Bree

Uitschieter in de werking 2014 was de toetreding van OCMW Bree tot Welzijnsregio. Deze toetreding werd zowel in de OCMW-raad van Bree als in de algemene vergadering van Welzijnsregio eind 2013 beslist. Vanaf 1 januari 2014 nam Bree deel aan de dienst gezinszorg en aan het Sociaal Verhuurkantoor. De andere diensten worden geleidelijk aan opgenomen vanaf 2015 met de doelstelling om tegen eind van dit jaar voor het volledige dienstenaanbod samen te werken met Welzijnsregio.

Met de uitbreiding van Bree is is ook het plaatje Noord-Limburg compleet. Een samenwerkingsverband van 9 dynamische gemeenten met een sterke traditie van onderlinge samenwerking. Een aaneengesloten werkingsgebied van 150.000 inwoners, ruimtelijk afgebakend in het gewestplan, de som van drie afgebakende kleinstedelijke regio's. Het is deze schaal die de Noord-Limburgse lokale besturen voor de toekomst willen hanteren wanneer het over tussengemeentelijke samenwerking gaat. Een rechtmatige vraag naar andere overheden om deze afbakening te respecteren.

Versterking van de dienstverlening in 2014

Bij het overlopen van de jaarwerking 2014 werden de nieuwe realisaties in de verf gezet. Wat de organisatie van Welzijnsregio zelf betreft werd in 2014 overgegaan tot een geautomatiseerde tijdsregistratie in de personeelsdienst en tot de invoering van de Beheers- en beleidscyclus met de vernieuwde boekhouding in de financiële administratie.

De dienst Informatieveiligheid als ondersteunende dienst voor de OCMW’s werd in 2014 uitgebreid naar het aanbod van een gelijkaardige dienstverlening aan de gemeenten.

In de dienst gezinszorg was er met de toetreding van Bree een uitbreiding van de gepresteerde uren. Dit bracht het totaal op 105.000 uren, hetzij één derde van de geleverde gezinszorg in de regio Noord-Limburg. In eerste instantie gingen deze prestaties naar de ouderenzorg, maar als OCMW-dienst en in het verlengde van het project Thuiscompagnie zette de dienst gezinszorg verder in op kwetsbare gezinnen met kinderen.

De dienst rechtshulp kende een lichte uitbreiding van de spreekuren in Lommel en in Hamont-Achel. Voor de schuldbemiddeling was er een heroriëntatie voor wat betreft de aanrekening van de kosten- en de erelonen. Voorts werd voor het tweede jaar op rij en met succes het preventieproject 'Budget4Life' georganiseerd met een budgetbeurs voor laatstejaars scholieren.

De dienst tewerkstelling en opleiding tenslotte wist samen met de OCMW's het aantal trajecten tewerkstelling art. 60 te handhaven, niettegenstaande het terugvallen van de federale subsidies hiervoor. De projectmatige groepswerking met het opleidingsproject en het voortraject konden worden voortgezet, zelfs veelzijdiger gemaakt. Dit door de nieuwe en constructieve samenwerking met Basiseducatie.

Samenwerking loont

Door samenwerking hebben de Noord-Limburgse OCMW's zich met Welzijnsregio goed georganiseerd om deze kwaliteitsvolle dienstverlening naar hun inwoners op een meer efficiënte manier aan te bieden. Het wordt de uitdaging voor de volgende jaren om dit aanbod nog te versterken door samenwerking met andere diensten en partners in het welzijnswerk. Dit gelijktijdig met een bredere samenwerking tussen gemeenten en OCMW's voor het voeren van een stevig lokaal sociaal beleid. Dit alles binnen een Vlaamse beleidscontext van 'vermaatschappelijking van de zorg' en in een context van economische crisis waarbij steeds meer zwakkeren uit de boot dreigen te vallen.

Regierol Sociale economie

Vanuit de goede ervaringen in de OCMW-samenwerking willen ook gemeenten in dit spoor van intergemeentelijke samenwerking voortgaan.

Concreet werd hiervoor in 2014 de regierol sociale economie in het samenwerkingsverband Welzijnsregio opgenomen. Doelstelling is om op deze wijze vanuit de lokale besturen de sociale economie in de regio te versterken door tewerkstelling te creëren voor kwetsbare doelgroepen en door tegelijkertijd maatschappelijke taken op te nemen in de sfeer van zorg, lokale dienstverlening en groenonderhoud. Door de regierol te integreren binnen Welzijnsregio Noord-Limburg wordt ook de binding gemaakt tussen de sociale economie initiatieven en de individuele trajectbegeleiding van doelgroepwerknemers door de OCMW's.

Oprichting dienst Wonen

Tenslotte werd op de algemene vergadering van Welzijnsregio de nieuwe dienst Wonen opgericht. Met het wegvallen van de intergemeentelijke samenwerking 'Wonen in Noord-Limburg' dreigde immers de opgebouwde kennis en ervaring en vooral de dienstverlening naar de inwoners verloren te gaan. De gemeenten hebben hier positief op gereageerd door hun engagement om de dienstverlening met betrekking tot wonen te behouden. Een aantal gemeenten organiseren dit aanbod voortaan in eigen beheer, andere kiezen voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hiervoor werd Welzijnsregio aangesproken. Ongeacht of gemeenten deze diensten zelf organiseren of inpassen in het samenwerkingsverband, de intentie blijft om samen te overleggen en dit op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Concreet werden dus met al deze initiatieven weer verdere stappen gezet in de beoogde intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg rond Wonen-Welzijn-Werken, waarvoor Welzijnsregio als onderbouw fungeert.

U vindt hier het jaarverslag 2014