Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 februari 2014.

Een goed jaarrapport voor het Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Verhuurkantoor hield zijn algemene vergadering en legde er het jaarverslag 2013 voor.

Samengevat mag gezegd dat het SVK Noord-Limburg zijn vooropgestelde doelstelling van 220 woningen in het huuraanbod ruimschoots haalde. Voorts werd continuïteit gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de woningen, door slechte woningen uit beheer te nemen en intussen eigenaars te stimuleren om verbeteringswerken uit te voeren. Er was ook aandacht voor de brandveiligheid door het plaatsen van in totaal 284 rookmelders.

Tenslotte kon voor 180 huurders voor meer dan 400.000 euro huursubsidie of huurpremie gerealiseerd worden. Bestuurlijk-organisatorisch werd in de loop van 2013 een belangrijke stap gezet met de toetreding van OCMW-Bree. Hiermee krijgt het SVK een samenhangend werkingsgebied van in totaal 150.000 inwoners.

Woningen

Het woningbestand groeide in de loop van 2013 aan met 13 woningen. Hiervoor werden in totaal 31 woningen nieuw ingehuurd, terwijl er 18 uit huur werden genomen. Met dit woningaantal werd de doelstelling van 1,5 woning per 1000 inwoners zelfs overschreden. Ook voor elke Noord-Limburgse gemeente afzonderlijk werd dit streefcijfer gehaald. Het is nu de bedoeling om deze zelfde invulling te bekomen voor Bree, waar de komende periode een twintigtal woningen zullen ingehuurd worden.

Bij een terugblik naar het woningenbestand bij de start van het SVK in 2006 blijkt dat van de 50 woningen die toen van de deelnemende OCMW’s werden overgenomen, er eind 2013 nog slechts 16 in huur waren. Dit betekent dat 2 op 3 woningen zijn weggevallen, veelal omdat ze niet meer voldeden aan de vereisten van woonkwaliteit en duurzaamheid. Waar het SVK zelf in de voorbije jaren al zeer kritisch was over de woonkwaliteit bij het inhuren, werd dit vanaf 2013 door Vlaanderen een verplichting. Elke nieuw in te huren woning wordt voorafgaandelijk gecontroleerd door de wooninspectie van Wonen van Vlaanderen.

Verhuren

Voornaamste doelstelling van het SVK is de privaat ingehuurde woningen verhuren aan gezinnen met een hoge woonnood en beperkte financiële middelen. In de loop van het jaar werd aan 66 nieuwe huurders een woning toegewezen, hetgeen betekent dat er toch een vrij grote doorstroom van huurders is. Zo vertrokken in de loop van het jaar 18 huurders naar een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Niettemin het hoge aantal verhuringen bleven er toch nog 489 kandidaat huurders op de wachtlijst, die trouwens in de loop van het jaar volledig werd geactualiseerd.

Huurbegeleiding

Naast het technisch-administratieve aspect van het huren en verhuren heeft het Sociaal Verhuurkantoor een primaire opdracht rond huurbegeleiding, met name ondersteuning bieden aan de huurder in het nakomen van zijn rechten en plichten als huurder.Aandacht wordt hierbij gegeven aan de zorg om de betaling van de huur, het voorkomen en beperken van huurschade en de zorg voor goed nabuurschap in de directe woonomgeving.

Niettemin de huurbegeleiding voor het SVK in 2013 kon uitgebreid worden met een halftijds technisch medewerker, blijven de mogelijkheden voor de inzet van deze huurbegeleiding beperkt . Waar het kon werd voor meer intensieve begeleiding beroep gedaan op externe dienstverlening zoals de ‘Preventieve Woonbegeleiding’ en de diensten ‘Bemoeizorg’ en ‘Begeleid Wonen’ van het CAW. Voorts is er in het verlengde van ‘de vermaatschappelijking van de zorg’ ook een aangroei van huurders met nood aan psychiatrische zorg. Hiervoor werd dan weer beroep gedaan op de mobiele zorgteams van Reling en Noolim in de geestelijke gezondheidszorg.

Tenslotte zorgde de huurbegeleiding van het SVK ervoor dat in totaal 180 huurders in voorbije jaar een beroep konden doen op de huursubsidie en de huurpremie. Dit leverde voor hen een korting op van in totaal 400.000 euro hetgeen toch staat voor 2.220 euro per gezin.