Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 mei 2009.

Het Woonzorgdecreet als uitdaging voor Noord-Limburg

Voorzitter Willy Mertens, Minister Veerle Heeren, Burgemeester Theo Schuurmans en Schepen Guy JoostenOp de jaarvergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg was Vlaams Minister Veerle Heeren te gast. Zij bracht er een toelichting bij het nieuwe Woonzorgdecreet. Dit decreet vormt het kader voor de organisatie van het totale zorgaanbod voor de zeer verscheiden groep van ouderen en zorgbehoevenden.

De Algemene Vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg ging met stijl door in het unieke decor van de Hamonter cinema Walburg. Het werd een stukje retro en nostalgie in deze oude cinemazaal. Maar er werd vooral nagedacht over de  uitdagingen voor de volgende decennia, met name de ouderenzorg.

Het Woonzorgdecreet reikt hiervoor een instrument aan, waar wij als regio op moeten inspelen.

Jaarvergadering Welzijnsregio

De samenwerking tussen en met de aangesloten OCMW’s is essentieel in de opdracht van Welzijnsregio Noord-Limburg. In deze samenwerking staat het lokaal aanbieden van de diensten in de plaatselijke OCMW’s voorop. De specialistische dienstverlening van Welzijnsregio wordt als ondersteunend aanbod ingezet ten behoeve van cliënt en maatschappelijk werker. Zo hebben de OCMW’s van Noord-Limburg hun dienstverlening versterkt op het vlak van de gezinszorg, de rechtshulp, de schuldbemiddeling, de arbeidsbegeleiding, en het sociaal huren.

Voor 2009 komt hier nog een karweidienst bij, aansluitend bij de gezinszorg. Op vraag van de Noord-Limburgse gemeenten en OCMW’s wordt bovendien een nieuwe dienst ‘Opvoedingswinkel’ opgericht.  Deze dienst zal in elke gemeente pedagogisch advies aanbieden aan opvoedingsverantwoordelijken. De consulenten hiervoor treden in functie vanaf 1 augustus, hetgeen betekent dat de infopunten vanaf het najaar operationeel zullen zijn in de verschillende gemeenten.

Naadloos zorgaanbod dankzij het Woonzorgdecreet

In de voorstelling van het nieuwe Woonzorgdecreet gaf Minister Heeren aan dat de klemtoon ligt op een heel gediversifieerd zorgaanbod dat de gradaties in de zorg volgt. Wanneer de zorgbehoevendheid bij de cliënt wijzigt, moet ook het zorgaanbod naadloos bijgestuurd worden. 

De veelomvattendheid van het zorgaanbod wordt geïllustreerd door de verschillende werkvormen die door het decreet geregeld worden: de (aanvullende) gezinszorg, vrijwilligersoppas, thuisverpleging, maatschappelijk werk, regionale en lokale dienstencentra, assistentiewoningen, herstelverblijf, het woonzorgcentrum, het woonzorgnetwerk… Het gaat hier veelal over bestaande dienstverlening, soms met een nieuwe benaming. De essentie komt nu te liggen op de integratie van het zorgaanbod, zodat dit  in staat is om zorg op maat van de cliënt te bieden.

Overleg en samenwerking

Dit vereist veel overleg en samenwerking. De Minister wil immers met het woonzorgdecreet naar gedeelde zorg gaan en niet naar een verdeelde zorg. De uitvoeringsbesluiten die het kaderdecreet in uitvoering moeten brengen, zullen hiertoe de nodige stimuli geven, ook over de grenzen van ambulante en residentiële zorg heen.Ook over de grenzen van zorg en huisvesting heen! Hierdoor zal er lokaal en regionaal goed moeten afgestemd worden tussen de verschillende partners, zowel beleidsmatig als operationeel.

Een rol voor de lokale besturen - gemeenten en OCMW’s - om dit overleg te coachen? Alleszins was het de Minister niet ontgaan dat Noord-Limburg zich goed georganiseerd heeft om hierin een rol te kunnen opnemen.

Versterking van de thuiszorg

Het uitgangspunt voor het woonzorgdecreet is dat een omgeving wordt gecreëerd die maximale veiligheid en kansen op autonomie biedt thuis, na verhuis naar een aangepaste woning en in een collectieve woonzorgvorm.

Om dit behoud van autonomie in de thuissituatie mogelijk te maken, zal de thuiszorg worden versterkt en vernieuwd. Er komt bij de gezinszorg een uitbreiding met de aanvullende thuiszorg voor taken op het vlak van oppashulp, karweihulp en schoonmaakhulp. Er komt meer ruimte voor vrijwilligersoppas. Thuisverpleging wordt als partner in de thuiszorg opgenomen en de lokale dienstencentra hebben een preventieve opdracht om vereenzaming tegen te gaan en netwerkvorming te stimuleren met recreatieve en vormende activiteiten en het aanbieden van warme maaltijden, hygiënische zorg, hulp bij boodschappen en het verhogen van de mobiliteit.

Al met al uitdagingen genoeg voor de vele initiatieven die in de (ouderen)zorg actief zijn in Noord-Limburg, met nog wat werk voor de boeg om er in onderlinge samenwerking een hechte ‘welzijnsregio’ van te maken.