Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 7 november 2007.

Lommel houdt inspraakdag over het Lokaal Sociaal Beleidsplan


Op 5 november hielden stad en OCMW Lommel een inspraakdag over het lokaal sociaal beleidsplan. De leden van de stedelijke adviesraden en afgevaardigden van allerlei diensten en organisaties die in de stad actief zijn op sociaal vlak waren uitgenodigd om mee te praten over dit ambitieuze plan in wording. Vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg en in het perspectief van onze OCMW+ werking, namen onze verschillende diensten hieraan deel.

Momenteel zijn alle gemeenten en OCMWís bezig met het opstellen van hun lokaal sociaal beleidsplan voor de periode 2008-2013. Dergelijk plan geeft enerzijds een overzicht van de sociale toestand en het sociaal beleid. Anderzijds moet het plan een visie brengen over de sociale toestand voor de komende jaren. Het plan beschrijft vervolgens welke acties er zullen ondernomen worden om de gestelde doelen te halen.

In Lommel is het plan zo ver gevorderd dat de omgevingsanalyse klaar is en dat strategische doelstellingen werden geformuleerd. In een gezamenlijke zitting werden gemeenteraad en OCMW-raad hierover geÔnformeerd. Daarnaast wordt een ruime informatie- en inspraakronde voor de bevolking georganiseerd, met onder andere een antwoordkaart in het stedelijk infoblad.

Als sluitstuk van deze participatieronde werd dus op 5 november de inspraakdag georganiseerd in de Soeverein, met een voorstelling in themagroepen van het plan en de mogelijkheid om hierop te reageren. De volgende fase bestaat uit het uitschrijven van actieplannen.

Het sociaal beleid voor de komende jaren.

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de armoede in Lommel de voorbije jaren niet is gestegen. Het aantal cliŽnten of gezinnen die financiŽle steun nodig hadden, volgt een dalende trend. Het aantal leefloontrekkers blijft ongeveer constant. De cijfers voor Lommel zijn gunstiger dan gemiddeld voor Vlaanderen. Een beleid dat kansarmoede bestrijdt, blijft niettemin noodzakelijk. Het stadsbestuur en het OCMW houden ook rekening met het groot aandeel jongeren in Lommel, het groeiend aantal ouderen, de vraag naar betaalbare huisvesting en met het feit dat, ondanks een lage werkloosheidsgraad, er toch nog risicogroepen zijn op het vlak van tewerkstelling.

Op het vlak van de algemene sociale dienstverlening willen het stadsbestuur en het OCMW onder andere het preventieaanbod naar jongeren toe versterken, de communicatie met cliŽnten en de informatie aan cliŽnten nog verbeteren en met externe partners ijveren voor een uitbreiding van de crisisopvangplaatsen.

Het jeugdbeleid spitst zich onder andere toe op de uitbouw van een jeugdhuiswerking, op de verdere ontwikkeling van de integrale jeugdhulpverlening en op het dichter naar Lommel halen van het aanbod inzake begeleiding bij problematische opvoedingssituaties.

Stad en OCMW Lommel zullen tewerkstellingskansen voor kansarmen in de eigen diensten blijven aanbieden. Verder wil de stad Lommel de tewerkstelling in het algemeen bevorderen, o.a. door de industriegronden verder te ontwikkelen. Ook de mogelijkheden voor tewerkstelling van arbeidsgehandicapten zullen gestimuleerd worden.

De thuiszorg moet uitgebreid worden om de gevolgen van de toenemende veroudering van de bevolking op te vangen. Op het vlak van thuiszorg wordt geijverd voor betaalbare thuiszorgdiensten en voor het verstevigen van het sociaal netwerk om sociale isolatie en vereenzaming tegen te gaan.

Ten slotte is huisvesting een belangrijk onderdeel van een beleid dat kansarmoede uit de wereld wil helpen. Het stadsbestuur en het OCMW stimuleren onder andere een verdere uitbreiding van de sociale huisvesting, de verdere uitbreiding van het regionaal sociaal verhuurkantoor en de voortzetting van het buurtopbouwwerk in Balendijk-West.