Jaarverslagen / Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Begin 2018 was voor de toekomst van Welzijnsregio meteen cruciaal.

De algemene vergadering sprak zich op 9 januari 2018 uit over de aanpassing van de statuten van Welzijnsregio en vooral over de verlenging van de duurtijd tot 2035.

Dit was het sluitstuk van veel besprekingen en overlegvergaderingen met de gemeenten, die in 2017 hun beloop kregen. Eerste resultaat hiervan was de oprichting van de Dienstverlenende Intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’ op 22 december 2017.

Met het oog op de verlenging van de duurtijd van Welzijnsregio en met het oogmerk om de lokale integratie van OCMW en gemeente ook regionaal door te trekken, werd er immers voor gekozen om te werken met twee spiegelverenigingen, waarbinnen OCMW’s en gemeenten in Noord-Limburg intergemeentelijk samenwerken.

‘Welzijnsregio Noord-Limburg’ met de OCMW’s aan het stuur en ‘Regio Noord-Limburg’ met de gemeenten aan het stuur.

De doelstellingen van beide verenigingen zijn dezelfde, met name de lokale besturen ondersteunen in hun dienstverlening en voorts om ook beleidsmatig samen te werken, zowel intern tussen de gemeenten als extern met derden.

De doelstelling naar verlenging en verbreding werd dus tijdig gerealiseerd voor het einde van de legislatuur. Hierdoor liggen de instrumenten klaar voor de nieuwe besturen om vanaf 2019 hieraan verder inhoud te geven.

En in de positieve stroom van deze verankerde regionale samenwerking werden op Vlaams of Federaal niveau in de loop van 2018 enkele Noord-Limburgse samenwerkingsinitiatieven goedgekeurd en waarvoor ook extra middelen naar de regio komen. Het gaat enerzijds om projecten die vanuit Welzijnsregio in naam van de lokale besturen werden ingediend zoals:

  • Het geïntegreerd breed onthaal voor de doelgroep van niet toeleidbaren op de ar- beidsmarkt, initiatief dat bij het einde van het jaar nog werd uitgebreid voor de BUSO- schoolverlaters.
  • Netwerkvorming in de strijd tegen gezinsarmoede met als achtergrond het project PRAGT, perinataal netwerk dat vanuit het Mariaziekenhuis werd opgestart.

Anderzijds om projecten die door andere organisaties werden ingediend, maar die wel de verenigde ondersteuning van de lokale besturen nodig hadden bij hun aanvraag, zoals:

  • Gezin Centraal Noord-Limburg, een samenwerkingsinitiatief van diverse partners in de Jeugdhulp die hierdoor een belangrijke uitbreiding krijgen van hun aanbod zodat gezinnen en jongeren sneller en effectiever kunnen geholpen worden.
  • Het Credohuis van VZW-Joli, een kleinschalige woonvorm in het kader van Jeugd- welzijn om jongeren in situatie van dak- en thuisloosheid voor te bereiden op zelf- standig wonen.

Helaas kon deze dynamiek van Noord-Limburgse samenwerking niet doorgetrokken worden in de afbakening van de eerstelijnszone over hetzelfde werkingsgebied van Welzijnsregio en dit niettegenstaande een zeer groot draagvlak vanuit zowel lokale besturen als actoren uit zorg en welzijn.

Dit is vooral spijtig omdat Vlaanderen van plan is om programmatienormen en erkennings- en subsidiëringscriteria op vlak van zorg en welzijn in de toekomst te koppelen aan de afbakening van deze eerstelijnszones.

Naast deze meer beleidsmatige ontwikkelingen rond de doelstelling ‘samenwerking en ondersteuning’, ging uiteraard de grootste aandacht in de werking van 2018 naar de gezamenlijke dienstverlening.

Gezamenlijke dienstverlening die Welzijnsregio organiseert in samenwerking met de deelgenoten OCMW’s onder het motto ‘regionaal organiseren maar lokaal aanbieden’. De geregistreerde jaarcijfers voor de verschillende diensten zoals Gezinszorg, Rechtshulp, Schuldbemiddeling, Tewerkstelling en Opleiding inclusief het nieuwe wijk-werken, Integratie van personen van buitenlandse herkomst, Het Sociaal Verhuurkantoor en Informatieveiligheid, worden in dit jaarverslag weergegeven en geplaatst naast de jaarcijfers van 2017.

Het jaar 2018 is meteen het laatste jaar van de gemeentelijke legislatuur 2013-2018. Dit betekent dat hierbij ook afscheid wordt genomen van de bestuursploeg die zich voor deze periode geëngageerd heeft.

Met enerzijds de zorg voor de continuïteit van de dienstverlening en anderzijds het borgen van de werking voor de toekomst wordt door deze bestuursploeg een uiterst positief resultaat neergelegd.

We kunnen dus kort en krachtig samenvatten: ‘Missie geslaagd’.

Namens de medewerkers van Welzijnsregio willen wij dit bestuur en de deelgenoten OCMW’s die zij vertegenwoordigen, danken voor het constructieve kader dat hierdoor werd gecreëerd om onze werking mogelijk te maken.

Download het jaarverslag 2018 (PDF formaat)

Naar de vorige jaarverslagen