Jaarverslagen / Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Met onze opdracht om regionaal samen te werken zijn we als Welzijnsregio al sedert 2000 actief. Dankzij de juiste visie van de besturen en de inzet van onze personeelsleden heeft ons Noord-Limburgs samenwerkingsverband al die jaren stand gehouden en kreeg het in dienstverlening en opdrachten nog uitbreiding.

OCMW Bree trad in 2014 officieel toe en gespreid over 2014 en 2015 werden de diensten van Welzijnsregio ingepast in de lokale werking.

Verder is er de afspraak tussen de Noord-Limburgse gemeenten en OCMW's om de taken die zij samen willen uitvoeren op het vlak van Welzijn-Wonen-Werken onder te brengen bij Welzijnsregio Noord-Limburg.

Zo is in de loop van 2014 de intergemeentelijks samenwerking voor de regierol Sociale Economie door de gemeenten aan Welzijnsregio doorgegeven.

Verder ging in 2015 de dienst Wonen van start. Tot 1 maart 2015 was in Noord-Limburg de intergemeentelijke vereniging 'Wonen in Noord-Limburg' actief die instond voor de onder-steuning van het gemeentelijk woonbeleid. Omdat de subsidies voor deze werking wegvielen, hebben de gemeenten gekozen voor een eigen invulling van deze taken. Welzijnsregio zorgde gedurende enkele maanden voor de overbrugging tot op het moment dat gemeenten de taken zelf konden overnemen. Enkele gemeenten kozen ervoor om de organisatie regionaal bij Welzijnsregio onder te brengen, maar lokaal in de gemeente aan te bieden. Dit naar analogie met de diensten die Welzijnsregio met de OCMW's organiseert.

Eenzelfde regionale aanpak lag voor de hand op het moment dat er medio 2015 een Vlaamse projectsubsidie beschikbaar kwam voor intergemeentelijke samenwerking voor Integratie van personen van buitenlandse herkomst. De term 'Integratie' heeft nu eenmaal het concept in zich van een geïntegreerde aanpak over gemeente en OCMW heen. Onze gemeenten dienden dan ook hun aanvraag in vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg, in plaats van hiervoor een nieuwe structuur op te richten. Inhoudelijk een zeer sterk project, dat onderschreef ook de minister, maar niet overeenkomstig de formele regels zoals voorzien in de projectoproep. Vandaar helaas toch een afwijzing.

Nochtans zal dit de te volgen evolutie zijn.

Gemeente en OCMW die lokaal integreren. Dit zal tot gevolg hebben dat ook de interge-meentelijke samenwerking zoveel als mogelijk binnen eenzelfde structuur zal worden ondergebracht.

Dit geldt op het vlak van de gezamenlijke organisatie van dienstverlening waar lokale besturen ervoor kiezen om als actor aan te treden. Evenzeer kan dit doorgetrokken op het vlak van de regiefunctie van het lokale bestuur. Waar het bestuur hier vaak te maken heeft met derden-organisaties die bovenlokaal georganiseerd zijn, is dit ook eerder haalbaar.

In die zin zien we binnen de werking van Welzijnsregio diverse initiatieven op gang komen, met als voorbeelden in 2015:

  • De studiedag van SVK en Welzijnsregio over woonkwaliteit en de gedeelde zorg voor woonkwetsbaren;
  • Het regionaal overleg dak- en thuisloosheid;
  • Het regionaal overleg Integratie voor personen van buitenlandse herkomst;
  • Het evenement 'SociaalGroenDoen' van de sociale economie;
  • Het netwerkmoment sociale economie dat de klemtoon legde op 'met kennis van zaken samenwerken';
  • De budgetbeurs 'Budget4Life' als preventieproject in de schuldhulpverlening.

Samenwerking loont.

Dit alles is de vrucht van de samenwerking die in Noord-Limburg reeds lang en in evenwicht tussen de partners is opgebouwd.

Een evenwicht tussen lokaal aanbieden en regionaal organiseren.

Een evenwicht tussen de efficiëntie van het schaalvoordeel en het maatwerk van een vraaggestuurde dienstverlening.

Een gezamenlijk antwoord van onze lokale besturen op de uitdaging die wordt verwoord in het begrip 'vermaatschappelijking van de zorg'.

Download het jaarverslag 2015 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen