Jaarverslagen / Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

Met het jaar 2010 zitten wij tien jaar na datum van oprichting van OCMW Vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Op 6 juni 2000 werden de statuten ondertekend door de vertegenwoordigers van de acht deelnemende OCMW’s. De officiële start dus.

De feitelijke werking ging weliswaar pas anderhalf jaar later van start in september 2002, met het samenbrengen van de diensten en hun personeelsleden onder de koepel van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Zo een uitgerokken start geeft altijd wel wat moeilijkheden wanneer een moment voor een verjaardag moet gekozen worden.

Dit is ook niet direct aan de orde. Wat wij wel moeten voor ogen houden is dat onze OCMW-vereniging in 2000 voor een duur van twintig jaar werd opgericht en dat wij dus zonder het goed te beseffen al half weg deze projectperiode zitten. Het gaat snel.

Wij gaan hier niet de balans maken van de eerste tien jaren van Welzijnsregio Noord-Limburg. Maar wat in één oogopslag kan vastgesteld worden is dat onze vereniging in deze tien jaren snel gegroeid is, zowel inzake de dienstverlening die ten behoeve van de deelnemende OCMW’s kan georganiseerd worden, als inzake het aantal medewerkers.

Het voorbije jaar 2009 was hiervan een heel duidelijk voorbeeld:

 • Er was de oprichting van de nieuwe dienst Opvoedingswinkel Noord-Limburg. Dit keer een gezamenlijk initiatief van gemeenten en OCMW’s, waaraan naast de 8 gemeenten van Welzijnsregio Noord-Limburg ook Bree deelneemt. Vanaf augustus kwamen twee consulenten in dienst die vanaf november in de 9 gemeenten hun spreekuren organiseren.
 • Aansluitend bij de dienst Gezinszorg werd vanaf het midden van het jaar een Karweidienst opgericht. Deze dienst met een ploegbaas en 3 medewerkers werkt ondersteunend naar de cliënten van de gezinszorg en het sociaal verhuurkantoor.
 • De dienst Gezinszorg zelf kreeg opnieuw een stevige uitbreiding met een toekenning van 9.000 extra uren, wat staat voor 6 voltijds equivalenten verzorgenden. Het totaal aantal uren gezinzorg bedraagt nu 90.000, hetgeen een verdrievoudiging is van het basisbestand bij de opstart in 2002.
 • De rechtshulp bleef op zijn vertrouwd stramien verder werken. Alleen kwam er een uit-breiding met 6 uren rechtshulp op vraag van OCMW Lommel.
 • Ook de schuldbemiddeling heeft zijn werking op de vertrouwde manier verder gezet. Ongetwijfeld zullen de jaarcijfers hier een stijging van de schuldhulpverlening laten zien. Dit ingevolge de economische crisis die een groeiend aantal hulpvragen bij de OCMW’s tot gevolg heeft.. Bovendien werd een aanvang gemaakt met een gezamenlijk vormings-aanbod om cliënten in budgethulpverlening weerbaarder te maken.
 • Ook bij T&O een stijgend aantal cliëntdossiers ingevolge de economische crisis. Toch wil een dienst arbeidsbegeleiding van de OCMW’s zich op de eerste plaats richten op de zwaksten op de arbeidsmarkt. Vandaar dat naast de klassieke programmatie van een in-schakelingsproject voor tewerkgestelden artikel 60, er in 2009 ook voor het eerst werk gemaakt is van een voortraject voor cliënten voor wie een tewerkstelling artikel 60 nog niet onmiddellijk haalbaar is.
 • Het Natuurproject zette zijn werking verder binnen het nieuwe samenwerkingsconcept met de leerwerkbedrijven. Er kwam hier ook een nieuwe ploegbaas, ingevolge een her-schikking naar aanleiding van de nieuwe karweidienst.
 • Tenslotte was er het Sociaal Verhuurkantoor dat zijn woningaanbod verhoogde van 140 naar 170. Bovendien werd meer werk gemaakt van het verhogen van de woonkwaliteit door in te spelen op de verhoogde subsidiemiddelen voor energiebesparende maatregelen.
 • In de marge van het sociaal verhuurkantoor is in 2009 het project Wonen in Noord-Limburg van start gegaan, een intergemeentelijk project van de gemeenten met aandacht voor het toegankelijker maken van de wooninformatie via de woonloketten in de 8 ge-meenten. Daarnaast biedt WIN ondersteuning aan de gemeenten bij de ontwikkeling van een woonbeleid.
 • Inzake personeelsbestand is het aantal personeelsleden bij Welzijnsregio in 2009 toegenomen van 133 naar 148, inclusief de personeelsleden van het sociaal verhuurkantoor, maar zonder de 8 medewerkers van het onderdeel Wonen in Noord-Limburg. Deze tewerkstelling staat voor 96 voltijds equivalenten.

2009 was dus duidelijk een jaar waarin weer een serieuze stap voorwaarts werd gezet in het dienstenaanbod dat gezamenlijk door de Noord-Limburgse OCMW’s wordt georganiseerd.

2009 blijft in de geschiedenis hangen als een jaar van economische crisis. Voor het hulpverleningsaanbod zoals dit door de overheid wordt georganiseerd heeft dit een dubbele conse-quentie:

 • omwille van het mindere persoonlijke inkomen van de burger gaat de vraag om hulp en steun bij de OCMW’s stijgen.
 • anderzijds komt het hulpverleningsaanbod zelf onder druk te staan. Ook de overheid, in ons geval de lokale besturen, hebben te maken met minder inkomsten waardoor er minder middelen zijn om hulpverlening te organiseren.

Op een efficiënte inzet van de middelen hebben onze 8 deelnemende OCMW’s zich al langer georganiseerd door de oprichting van het samenwerkingsverband Welzijnsregio Noord-Limburg.

Schaalvergroting om meer aanspraak te kunnen maken op middelen van de hogere overheid en om binnen een regionale organisatie efficiënter te kunnen werken. Maar met tegelijkertijd oog voor het lokale en toegankelijke hulpverleningsaanbod op maat van de cliënt. Dit alles onder direct toezicht van de plaatselijke beleidsvoerders in de Raad van Beheer en Algemene Vergadering. Regionaal organiseren en lokaal aanbieden blijft ons motto.

Vanuit deze breed gedragen visie wil Welzijnsregio zich ook in de volgende helft van het mandaat opstellen als een interne partner van de lokale besturen in de gezamenlijke organisatie van welzijnsdiensten.

Download het jaarverslag 2009

Naar de vorige jaarverslagen