Jaarverslagen / Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Het voorbije jaar 2007 was het eerste werkjaar van de nieuwe OCMW-raden en werden ook de bestuursorganen van Welzijnsregio Noord-Limburg opnieuw samengesteld. Voor Welzijnsregio betekende dit de start van de tweede legislatuur.

Licht verontrust door de snelle groei in de aanvangsfase had de uittredende Raad van Beheer een doorlichting laten maken van werking en organisatie van de vereniging. De belangrijkste conclusies waren als volgt samen te vatten:

  • Zorg voor een goede onderbouw, zowel bestuurlijk en organisatorisch,
  • En bepaal duidelijk wat de vereniging wil zijn en doen en communiceer dit naar eigen personeel, de partner-OCMW’s en de ruimere omgeving.

Na een verdienstelijke presentatie van de werking en diensten van Welzijnsregio op de eerste algemene vergadering eind januari 2007, is de nieuwe Raad van Beheer met deze actiepunten onmiddellijk van start gegaan.

Voor wat de organisatie van Welzijnsregio betreft werd gezorgd voor een versterking van het management, zodat in de toekomst de dagdagelijkse leiding ook effectief en binnen de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden. De Raad van Beheer verkrijgt op deze manier meer ruimte voor het strategisch beleid. De samenwerking en het overleg tussen de OCMW’s staan centraal. Er wordt hierbij uitgegaan van een maximale terugkoppeling naar de OCMW-raden.

Tegelijkertijd werd de missie van de vereniging bijgesteld. Het is de opdracht van Welzijnsregio om ondersteunend en aanvullend te werken op de OCMW-werking. Essentieel hierin is de wijze van samenwerken met de partners-OCMW’s, waarin de specialistische inzet vanuit Welzijnsregio Noord-Limburg aanvullend moet gezien worden op de OCMW-hulpverlening. Door de dienstverlening op deze wijze te organiseren wordt het voordeel van de schaalvergroting benut, terwijl toch de laagdrempeligheid en de cliëntgerichte aanpak van een lokale voorziening wordt gegarandeerd.

Met deze accenten te leggen hebben de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van Welzijnsregio Noord-Limburg en vooral ook de afzonderlijke OCMW-raden, duidelijk vastgelegd wat zij van de Vereniging Welzijnsregio verwachten en op welke wijze deze verwachting moet ingevuld worden. Waardevol is dat in heel dit proces ook de personeelsleden lokaal en regionaal, in de teams en op de adviescommissies hun stem hebben ingebracht.

Dit alles, met blijvend oog voor een vlotte communicatie, staat er garant voor dat in de komende jaren ook verder de vruchten zullen geplukt worden van dit unieke samenwerkingsproject dat tussen de Noord-Limburgse OCMW’s tot stand is gekomen.

De voornaamste doelstelling is dat een cliënt die een hulpvraag stelt bij het OCMW op een professionele en kwaliteitsvolle manier geholpen wordt. Een resultaat waarop hij recht heeft, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit altijd in een individueel OCMW kan gegarandeerd worden.

De gerealiseerde samenwerking zoals die binnen Welzijnsregio Noord-Limburg werd opgebouwd laat dit wel toe.

Download het jaarverslag 2007 (PDF formaat, 496 KB).

Naar de vorige jaarverslagen