Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 1 mei 2018.

De Kracht van Verbinding - Uitnodiging

Vermaatschappelijking van de zorg betekent lokaal meer zorg- en welzijnsvragen met de zorgvrager centraal.

Vaak verbonden aan een complexe situatie met de vaststelling dat één zorgverstrekker/dienstverlener vanuit het eigen aanbod onvoldoende antwoord kan bieden.

De nieuwe aanpak ligt in samenwerking met andere actoren op het terrein, die naadloos aansluiten om de gestelde zorgvraag in te vullen en dit op maat van de patiënt/cliënt/gezin… Samenwerking niet enkel met professionele dienstverleners, maar ook met vrijwilligers en mantelzorgers.

Samenwerken in de breedte

Om deze verbinding te maken ontstaan netwerken van dienst- en hulpverleners die mekaar informeren, kennis delen, nieuwe kennis en competenties verwerven en afstemmen om samen de zorgvraag op te nemen.

Vaak gebeurt dit sectoraal binnen eenzelfde werkvorm omdat dit nu eenmaal de omgeving is die het best gekend is.

Maar gezien de complexiteit, de wens naar maatwerk en de behoefte aan een integrale aanpak is er nood aan meer horizontale netwerken. Vermits men hier te maken krijgt met minder vertrouwde en gekende partners, gebeurt dit minder spontaan.

Lokaal bestuur aan zet

Er is behoefte aan een regisseur en veelal wordt dan richting lokale besturen gekeken. Het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid benoemt deze rol expliciet, maar ook in verschillende andere besluiten en decreten wordt aan het lokaal bestuur de rol van coördinator of regisseur toebedeeld, of wordt het lokaal bestuur als noodzakelijke partner gezien.

Een gemeente kan deze taak autonoom opnemen maar zij kan dit ook samen doen met één of meerdere buurgemeenten.

In Noord-Limburg werken de OCMW’s al vele jaren samen binnen hun OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. In eerste instantie gericht op het gezamenlijk organiseren van de dienstverlening, maar intussen ook meer gericht op onderlinge afstemming en verder op afstemming met derden partners.

Met de recente verlenging van de opdracht van Welzijnsregio naar de OCMW’s en de oprichting van de dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking om hetzelfde te doen voor de gemeentebesturen, ligt voor Noord-Limburg een uniek instrument klaar om een kwaliteitsvolle dienstverlening te brengen naar de bevolking, lokaal beschikbaar en in partnerschap.

De Kracht van Verbinding - Uitnodiging

We willen deze ambitie verder toelichten in het open gedeelte van de algemene vergadering op dinsdag 8 mei om 20.15 uur in GC De Kroon, Nevenplein 1 te Bocholt (Kaulille).

  • ‘De eerste lijn, lokale besturen aan zet’ - Prof. Em. Jan De Maeseneer, Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent.
  • ‘Lokale besturen in (Welzijns)Regio Noord-Limburg, kwaliteitsvolle dienstverlening, lokaal beschikbaar, in partnerschap’ - Guido Vrolix, directeur Welzijnsregio Noord-Limburg.

Graag inschrijven voor 4 mei: verbinding@welzijnsregio.be

Download hier de uitnodiging