Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 november 2017.

Zorg ontmoet Sociale Economie - Netwerk Noord-Limburg

Jaarlijks houdt de sociale economie een netwerkmoment in de regio. Vorig jaar werd de focus gelegd op de samenwerking met het reguliere bedrijfsleven. Dit jaar werd ingezoomd op de samenwerking tussen de zorg en de sociale economie.

Deze samenwerking uit zich op twee terreinen. Enerzijds de sociale economie die medewerkers voorbereidt en toeleidt op maat van de zorgondernemers. Anderzijds kan de sociale economie in combinatie met de zorg specifieke niches opnemen en de dienstverlening hierrond zelf organiseren.

Dit waren de twee uitzichten van het infomoment dat doorging in Woonzorgcentrum Pelle Melle te Overpelt.

Ieder talent telt

VERSO, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, heeft het al eerder aangegeven: er is de volgende jaren nood aan bijkomend personeel in de zorg. Een opportuniteit dus voor mensen die op zoek zijn naar een job.

Maar directeur Roel Eerlingen van de Woonzorgcentra onder de koepel Integro had het bij zijn verwelkoming al aangegeven. Er is inderdaad bijkomend personeel nodig, de zorgondernemers kijken er naar uit, maar de werknemers moeten wel inzake competenties en opleiding volledig beantwoorden aan de vereiste profielen en kwalificaties zoals die in de zorgorganisatie verwacht worden.

Dus met zij-instromers in de zorg op weg gaan is een interessante piste om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen, maar het vraagt wel de nodige voorbereiding.

De trajectbegeleiders Klaartje en Melissa van T&O gaven een overzicht van de instrumenten die via VDAB ter beschikking staan om nieuwe instromers in de zorg te oriënteren naar deze richting en vooral om via diverse systemen van werkplekleren hen voor te bereiden. T&O is de arbeidsbegeleiding zoals die door de OCMW’s wordt georganiseerd om personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt tot een tewerkstelling te brengen.

Aansluitend stelde VIVO, de vormingsorganisatie voor de Vlaamse social-profitsector zich voor. Zij promoten het project ‘Ieder Talent Telt’ waarbij werkzoekenden en werkgevers worden geïnformeerd en begeleid en waarbij met ‘social-profitsalons’ de matching wordt bewerkstelligd.

Heel concreet werd het wanneer Dominique Serroeyen van OCMW-Lommel de opleiding ‘Polyvalent verzorgende’ kwam voorstellen. Dat het ook in de praktijk werkt bleek uit de treffende getuigenissen van twee van de cursisten, beiden van allochtone origine, die na één jaar intensieve opleiding een job hebben als zorgkundige in een Woonzorgcentrum.

De Sociale Economie neemt over

Voor het tweede luik in de tandem Zorg en Sociale Economie werden twee praktijkvoorbeelden gebracht.

IN-Z heeft verschillende initiatieven in de Lokale diensteneconomie. Gestart als buurtdienst voor senioren op vlak van huishoudelijke ondersteuning zijn ze nu actief op 4 domeinen met name: Zorg, Huishoudhulp, Kind en Vrije Tijd en Sociaal Toerisme en Horeca.

Specifiek stelde directeur Ruth Claes het transmuraal project in het Genkse Woonzorgcentrum Toermalien voor. Met een ploeg van 6 medewerkers onder begeleiding van IN-Z, wordt in het Woonzorgcentrum ingestaan voor een bewonersgerichte taakinvulling. Dit gaat om aanvullende taken zoals gezelschap en animatie voor bewoners, maaltijdbedeling op piekmomenten, vervoersbegeleiding van en naar het dagcentrum. Logistieke taken zoals keuken en onderhoud worden in dit project niet opgenomen. Door de klaverbladfinanciering van de lokale diensteneconomie blijft deze extra dienstverlening voor Woonzorgcentrum en gebruiker betaalbaar.

Ook Sociaal Tewerkstellingscentrum De Biehal volgt de nieuwe evoluties binnen de vermaatschappelijking van de zorg.

Directeur Eric Bogers gaf aan hoe STC De Biehal samen met de lokale besturen een aantal lokale initiatieven ter ondersteuning van de zorg organiseert. Het wassalon in Hamont-Achel, meubelopslag en verhuisdienst, de gekende buurtrestaurants in verschillende gemeenten en de klussendienst. Ook worden in afstemming met zorgvoorzieningen nieuwe niches verkend zoals helpen bij het maaltijdgebeuren, was en strijk bewoners, snel-kamer-leeg service dienst.

Verbindende rol lokale besturen

Namens zijn collega's schepenen verantwoordelijk voor de sociale economie in Noord-Limburg maakte OCMW-voorzitter Jacques Leten uit Bree de synthese van de avond.

Hij verwees naar de dubbele rol van de sociale economie met name om enerzijds mensen die het moeilijk hebben een job te vinden hierin te begeleiden, anderzijds om een aantal maatschappelijke noden in te vullen.

In die zin ondervond hij deze avond als een succesvol ontmoetingsmoment, waarin heel wat informatie en vooral getuigenissen over geslaagde initiatieven uit de praktijk werden gedeeld.

Tenslotte nodigde hij uit voor verdere samenwerking en hij gaf aan dat de lokale besturen hierin partner willen zijn. Verschillende voorbeelden die vandaag werden gepresenteerd, tonen aan hoe dit concreet kan.

Maar verder wees de schepen ook op de kracht van de regionale samenwerking. De 9 Noord-Limburgse OCMW's hebben met Welzijnsregio sterk ingezet op regionale samenwerking voor verschillende initiatieven op vlak van tewerkstelling zoals de dienst T&O, de regierol sociale economie en binnenkort ook het wijk-werken.

Maar de extra-dynamiek ligt in het feit dat deze samenwerking zich niet beperkt tot de sector zelf, maar in het verlengde van het lokale beleid ook uitgaat van een brede en geïntegreerde aanpak over beleidsdomeinen heen. Vandaag werd de link gelegd met zorg en we hebben vastgesteld dat er heel wat raakpunten zijn die uitnodigen voor een verdere regionale uitwerking.

Voor meer info en voor de presentaties bij de uiteenzettingen kan u terecht bij Liesbeth Nieuwets, coördinator sociale economie Noord-Limburg, liesbeth@welzijnsregio.be.