Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 9 maart 2015.

Rappport 'Gedeelde zorg in begeleiding kwetsbare huurders' voorgesteld op de algemene vergadering van SVK

VZW Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg hield zijn algemene vergadering in O.C. De Kroon te Bocholt Kaulille. Met een terugblik op de werking werd het jaarverslag 2014 voorgesteld. Opnieuw een jaarverslag met groei, in het bijzonder omwille van de instap van Bree in het SVK vanaf 2014.

Bijzonder nieuws was de voorstelling van het rapport 'Kwetsbare huurders, een gedeelde zorg". In september 2014 werd dit project aangekondigd, waarna een bevraging van de woon- en welzijnspartners is opgestart. De auteur van dit knappe werk is Liesbeth Nieuwets huurbegeleidster bij het SVK. Op de algemene vergadering bracht zij verslag uit van haar bevindingen en werd een eerste aanzet gegeven voor een hele lijst van mogelijke acties die kaderen in een lokaal sociaal woonbeleid.

Woonbegeleiding kamerbreed

Zowel in de sociale huisvesting als bij huurders op de private huurmarkt stellen we samen met onze collega's bij het OCMW vast dat er een groeiende groep van probleemhuurders is. Het gaat om een complexe problematiek waar de woonnood gepaard gaat met financiële problemen, met sociale problemen, met gezondheidsproblemen. Het profiel van de nieuwe huurders bij SVK en van de wachtlijst toont zeer duidelijk de kwetsbaarheid aan van deze huurdersgroep.

En wat hebben we hierop als antwoord?

In eerste instantie is er de huurbegeleiding bij het SVK die vooral inspeelt op de eerste noden zoals het opvolgen van huurachterstal, het regelen van herstellingen, het regelen van administratie bij verhuis, het bemiddelen bij klachten van buren en eigenaars bij omgevingshinder of slecht onderhoud.

In het verlengde van de 'vermaatschappelijking van de zorg' ontmoeten we steeds meer huurders met een zwakker profiel en met onvoldoende woonvaardigheden om zelfstandig te gaan of blijven wonen. Om in deze vaardigheden te ondersteunen is meer intensieve woonbegeleiding nodig. Hiervoor wordt vandaag reeds beroep gedaan op diverse vormen van woonbegeleiding zoals die geboden wordt vanuit OCMW, Preventieve Woonbegeleiding, Begeleid Wonen, psychiatrische thuisbegeleiding, begeleiding vanuit de Jeugdzorg....

Uit het onderzoek blijkt dat in deze samenwerking toch wel enkele belemmeringen sluimeren die best beleidsmatig worden aangepakt, zoals de vrijwilligheid in de hulpverlening, de verschillende finaliteiten voor de diverse hulpverleners, beroepsgeheim en informatieuitwisseling. Problemen die op zich weinig te maken hebben met wonen, maar eerder hun oorsprong vinden in de organisatie van onze hulpverlening.

Oplossingen worden hier gezien in het kader van een warme overdracht van begeleiding vanuit de vroegere woonsituatie. Het lokaal cliëntoverleg is het geschikte instrument om in afstemming tussen huurder en begeleiding de nieuwe woonsituatie op te starten. Noodzakelijke voorwaarde is natuurlijk de constructieve samenwerking tussen de woon- en welzijnspartners in de regio. Geruststellende conclusie is dat deze samenwerking er vandaag al is, met bij alle partners de ambitie om deze nog te versterken.

Klare taal van bij de start

De ervaringen die het opbouwwerk heeft opgedaan met participatie van de huurders in de sociale huisvesting is zeker bruikbaar in de versterking van de huurder bij de opstart van het huurcontract. Het begint hier met duidelijke communicatie en informatie bij de inschrijving, in de briefwisseling, in de overeenkomsten... aangevuld met leesbare en bruikbare informatiebrochures.

Dit alles aan de huurder overgebracht met de nodige tijd van de huurbegeleiding bij de start van de huur. Daarnaast verkent de huurbegeleiding ook met de nieuwe huurder zijn nieuwe huuromgeving met het oog op zijn nieuwe netwerk en volgt dit mee op in de beginperiode. Het zijn allemaal aandachtspunten waar de SVK-ploeg in de komende periode aan wil werken.

Betaalbaarheid en kwaliteit

Op huurproblemen en de hieraan verbonden begeleidingsnood kan geanticipeerd worden door het aanbod van betaalbare woningen met toch de nodige basisvereisten op vlak van kwaliteit en energieprestatie.

De betaalbaarheid kan een stuk bevorderd door het gebruik van huursubsidie, het verlenen van huurwaarborg, het in rekening brengen van de huurprijs in een eventuele steunverlening door het OCMW, het aanbod van de schuldhulpverlening... Al deze instrumenten kunnen gekoppeld worden aan de kwaliteitsvereisten van een woning. Vlaanderen doet dit al met de vereiste van een conformiteitsattest voor SVK-woningen en voor de huursubsidie.

Het lokale bestuur kan hierin volgen en kan vooral vanuit een sociaal huurbeleid waken over de woonkwaliteit van het private woningaanbod in dit segment van de huurmarkt. Er kunnen woningonderzoeken gedaan om de situatie in te schatten, eigenaars kunnen geïnformeerd over renovatiemogelijkheden en de subsidies hiervoor. Desgevallend kan gesanctioneerd indien tegen beter weten in toch slechte woningen op de huurmarkt worden gebracht.

Er kan worden geïnformeerd en bemiddeld tussen huurder en verhuurder met transparante huurovereenkomsten, duidelijke plaatsbeschrijvingen. Onze gemeentelijke woondiensten en onze diensten rechtshulp bij de OCMW's leveren hierin een bijdrage.

Gezamenlijke gedeelde zorg

Dit beperkte maar waardevolle onderzoek van het SVK geeft de knelpunten aan maar ziet ook heel wat mogelijkheden in het huidige aanbod van zorg en dienstverlening op het vlak van woonbegeleiding. Alleen mag dit alles wat beter afgestemd worden.

Dit onderzoek is dan ook vooral mobiliserend:

  • Lees het rapport van het SVK dat je hier kan downloaden : Kwetsbare huurders: een gedeelde zorg. Een snelle inkijk krijg je met de presentatie zoals die werd gebracht op de algemene vergadering.
  • Sta vooral even stil bij de laatste bladzijde met de opsomming van mogelijke acties.
  • Geef uw bemerkingen en suggesties door aan Liesbeth via het contactformulier
  • Op donderdag 17 september om 13.30 uur nodigen wij uit voor een studienamiddag in Palethe te Overpelt om het rapport aan lokale besturen en aan de woon- en welzijnspartners voor te stellen. Aansluitend worden in afzonderlijke workshops de acties van de lokale besturen besproken en de acties zoals die in samenwerking tussen woon- en welzijnspartners kunnen worden opgezet. Onthoud de datum, een definitieve uitnodiging volgt.