Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 10 maart 2013.

De jaarcijfers van het Sociaal Verhuurkantoor. Een uitdaging voor Wonen en Welzijn.

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg hield zijn jaarvergadering 2013, een moment van terugblikken op de cijfers. Eerste vaststelling is dat het SVK het jaar 2012 afsloot met in totaal 211 woningen. Met de aangroei in de eerste maanden van 2013 zit het SVK nu op 220 woningen, wat meteen het objectief was voor 2013. Alle Noord-Limburgse gemeenten komen nu op het streefcijfer van 1,5 SVK woning per 1.000 inwoners.

Op deze eerste vergadering na de nieuwe bestuurssamenstellingen bij de OCMW’s werd ook de Raad van Bestuur van het SVK opnieuw samengesteld, met hierin de deelname van de OCMW-voorzitters. En net zoals voor Welzijnsregio legde Willy Mertens zijn mandaat als voorzitter neer en werd Lydie Jacobs aangeduid als de nieuwe voorzitter.

Kwantiteit en Kwaliteit

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg dat in 2006 van start ging op initiatief van de Noord-Limburgse OCMW’s, het Kempisch Tehuis en het Opbouwwerk, startte in dat jaar met 32 woningen. De aangroei in de eerste bestuursperiode was indrukwekkend, zeker als we er rekening mee houden dat in deze periode ook al 68 woningen uit beheer werden genomen. Belangrijk aandachtspunt in deze jaren was de woonkwaliteit. Slechte woningen en waar geen aanzetten waren tot renovatie, werden niet langer ingehuurd. Intussen werden dankzij de renovatiepremie en de REG-premies vooral energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Kansen voor de zwakkere huurdersgroep

Ook in 2012 kende het SVK een forse toename van het aantal woningen. Met name kwamen er 43 nieuwe woningen bij, terwijl er 16 uit huur gingen. Door dit aantal nieuwe woningen, in combinatie met de beëindiging van de huur bij een aantal onderhuurders, kwam het aantal verhuringen aan nieuwe huurders in de loop van 2012 op een totaal van 77. Geen klein aantal met een aandeel van 36% op het totaal aantal woningen.

Opvallende vaststelling bij de nieuwe huurders is dat het in 45% van de gevallen om alleenstaanden gaat en daar bovenop nog eens 36% om alleenstaanden met kinderen. Dit is trouwens het profiel dat gemaakt kan worden voor het volledige huurdersbestand van het sociaal verhuurkantoor. Andere vaststelling voor de nieuwe huurders is dat 50% komt uit een situatie met hoge woningnood, dakloos of in een tijdelijk verblijf bij kennissen of instelling. Naar inkomenssituatie situeert zich 53% van de nieuwe huurders in de laagste inkomenscategorie. Voor 62% gaat het dan ook om een vervangingsinkomen.

Het sociaal verhuurkantoor is een instrument om aan de zwakke huurdersgroepen de kans te geven om een woning te huren op de private woningmarkt. Zij het dat het een kwetsbare doelgroep blijft op het vlak van de huurdersverplichtingen, met op de eerste plaats weinig financiële basis om de maandelijkse huur te voldoen. Het gegeven dat huurders van een sociaal verhuurkantoor kunnen beroep doen op de Vlaamse huursubsidie is dan ook een zegen. Voor het SVK Noord-Limburg geldt dit voor 77% van de huurders. Dit staat voor een maandelijks bedrag van ca. 30.000 euro dat rechtstreeks aan de zwakke huurdersgroep toekomt.

Wachtlijst dwingt tot nadenken en handelen

Niettemin de toename van het aantal woningen en het feit dat er regelmatige wissels zijn in de onderhuurcontracten, blijft de wachtlijst aangroeien. Het aantal kandidaat huurders bereikt eind 2012 het recordaantal van 531 personen of gezinnen, waarvan 241 nieuw ingeschreven in de loop van 2012. Ook bij deze kandidatenlijst weer de vaststelling van enerzijds de dringende woningnood en anderzijds de zwakke financiële situatie.

De zorg voor voldoende kwalitatieve en betaalbare huurwoningen blijft dus de opdracht van het sociaal verhuurkantoor in Noord-Limburg. Anderzijds blijft er de kwetsbaarheid van de specifieke doelgroepen die vanuit deze achtergrond gemakkelijker toegang krijgen tot een woning van het SVK, maar het dan nog moeilijk hebben om zich in deze situatie te handhaven. Hoeft het gezegd dat dit niet de exclusieve opdracht kan zijn voor het Sociaal Verhuurkantoor dat zich op het snijpunt bevindt tussen Wonen en Welzijn.