Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 24 juli 2008.

Een sociaal beleidsplan voor elke gemeente

Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid van 19 maart 2004 (Belgisch Staatsblad 12-05- 2004) legt de lokale besturen – gemeente en OCMW - op om één gezamenlijk Lokaal Sociaal Beleidsplan op te stellen. De beide besturen hebben daarbij een coördinerende rol.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 dienden de nieuwe besturen vanaf 2008 te beschikken over een lokaal sociaal beleidsplan dat de volledige legislatuur, inclusief het eerste jaar van de volgende legislatuur beslaat: tot 2014 dus.

In het eerste kwartaal van 2008 zijn de verschillende lokale beleidsplannen gefinaliseerd in een besluit van gemeenten en OCMW's.

De basis van elk Lokaal Sociaal Beleidsplan is een uitgebreide omgevingsanalyse, die heel wat informatie brengt over de sociale toestand in de gemeente. Op basis van overleg en samenspraak in diverse werkgroepen werd een visie op het lokale sociale beleid vastgelegd. Een meerjarenplan werd opgemaakt, waarin de verschillende te nemen acties zijn opgenomen.

Wie het allemaal wat gedetailleerder wil bekijken kan middels onderstaande link de meerjarenplannen van de Noord-Limburgse gemeenten consulteren. Pluspunt voor Noord-Limburg is bovendien dat zowel in de voorbereiding als in de acties een regionale toetsing werd gemaakt om desgevallend grensoverschrijdende thema's ook regionaal op te nemen.

Tot slot nog even een ecologische tip. De verschillende plannen zijn vrij uitvoerig samengesteld en omvatten uitgebreide informatie dewelke is neergeschreven in behoorlijk wat pagina's. Denk hier even aan, vooraleer achteloos de printopdracht te activeren.

Lokale Sociale Beleidsplannen Noord-Limburg: