Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 mei 2008.

Noord-Limburgse gemeenten werken samen aan een woonbeleid

Acht Noord-Limburgse gemeenten engageren zich in een interlokale vereniging om samen te werken aan een beter woonbeleid in de regio. De interlokale vereniging “Wonen in Noord-Limburg”, rekent op een subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Limburg. Het Sociaal Verhuurkantoor wordt de uitvoerder van dit project.

De gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer hebben samen de interlokale vereniging “Wonen in Noord-Limburg” opgericht. Dit nieuwe regionale initiatief dient de aangesloten gemeentebesturen te ondersteunen bij de uitbouw van een goed woonbeleid. Voorts houdt een belangrijk deel van de opdracht in om de inwoners in deze gemeenten te informeren inzake woonaangelegenheden.

Volgende concrete initiatieven werden in de oprichtingsakte opgenomen:

  • de uitbouw van gemeentelijke informatieloketten waar de inwoners terecht kunnen met alle mogelijke vragen over wonen in de gemeente (premies, energiebesparing, technisch advies enz.)
  • het organiseren van gemeentelijk woonoverleg met de bestaande diensten die al actief zijn voor sommige deelaspecten, zoals bvb. sociale huisvesting. Een beter afgestemd aanbod, het opvolgen van de lokale huisvestingssituatie en het in kaart brengen van de verkrotting en leegstand zijn enkele doelstellingen van dit overleg.
  • het opmaken van een gemeentelijke woonbeleidsvisie op basis van de bestaande woonproblemen en behoeften. Deze visie moet de gemeentebesturen toelaten om gerichte beleidskeuzes te maken. Specifieke aandacht gaat hierbij naar duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen en levenslang en aanpasbaar bouwen.
  • het opmaken van een beleids- en actieplan over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. In Noord-Limburg is het wenselijk om de problematiek van betaalbaarheid van wonen aan te pakken en dit in de vorm van een grond-en pandenbeleid. Dit laatste wordt gekoppeld aan een gericht kwaliteitsbeleid betreffende wonen en de woonomgeving.

Voor de financiering van deze acties leveren de gemeentebesturen een bijdrage en wordt beroep gedaan op een subsidie van de Provincie Limburg en de Vlaamse Gemeenschap. Hiervoor werd, in nauwe samenwerking met de Dienst Wonen van de Provincie Limburg en het Platform Noord-Limburg, een subsidiedossier ingediend bij Vlaams minister Marino Keulen. Minister Keulen wil namelijk gemeenten stimuleren, begeleiden en ondersteunen met een projectsubsidiëring om hun taak als regisseur van het lokaal woonbeleid echt op te nemen met alle publieke en private woonactoren. Voorwaarde is dat er intergemeentelijk wordt samengewerkt.

Bij aanvaarding van het Noord-Limburgse dossier krijgt de regio de beschikking over een team van 6,5 VTE medewerkers en dit gedurende de komende drie jaar (met mogelijkheid te verlengen met 2 periodes van drie jaar).

Voor het uitvoeren van dit project werd gezocht naar een Noord-Limburgs initiatief dat bovengemeentelijk samenwerkt rond wonen. Dan komt vanzelfsprekend het Noord-Limburgse Sociaal Verhuurkantoor in beeld, dat naast zijn zuivere SVK-opdracht ook  bovengemeentelijk woonoverleg in zijn doelstelling heeft staan. Het Sociaal Verhuurkantoor is immers zelf gegroeid uit de samenwerkingsgedachte van de acht Noord-Limburgse gemeenten en OCMW's, waartoe ook het Kempisch Tehuis is toegetreden.

Voorzitter van  "Wonen In Noord-Limburg" is de Lommelse schepen voor huisvesting Veronique Caerts, terwijl de Neerpeltse burgemeester Raf Drieskens aantreedt als ondervoorzitter. Samen met burgemeesters en schepenen uit de andere gemeenten vormen zij het beheerscomité van de nieuwe vereniging.